×
×

Årsstämma 2023

Aktieägarna i Stille AB (publ) kallas till årsstämma den 5 maj 2023 kl. 13:00, Eskilstunavägen 34, 644 30, Torshälla.

Rätt att delta

Den som önskar delta i årsstämman ska dels vara upptagen som aktieägare i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken den 26 april, 2023, dels anmäla sig hos bolaget senast den 28 april, 2023, klockan 12:00.

Aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade måste registrera sig under eget namn i aktieboken för att efter anmälan ha rätt att delta i stämman. Aktieägaren måste underrätta förvaltaren härom i god tid så att vederbörande är registrerad i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken den 28 april 2023. Sådan registrering kan vara tillfällig.

Handlingar m.m.

Aktieägarna erinras om sin rätt att begära upplysningar enligt 7 kap 32 § aktiebolagslagen. Årsredovisningen och fullständiga handlingar kommer att hållas tillgängliga hos bolaget samt på www.stille.se senast tre veckor före stämman och skickas utan kostnad för mottagaren till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress. Årsredovisningen kommer finns tillgänglig på bolagets hemsida. Handlingarna kommer även att vara tillgängliga på stämman.

Anmälan

Anmälan kan göras under adress Stille AB (publ), Ekbacken 11, Att: Årsstämma 2023, 644 30 Torshälla, via e-post: arsstamma@stille.se eller per telefon +46 8 588 58 000.

Vid anmälan anges namn, person- eller organisationsnummer, adress och telefonnummer samt, i förekommande fall, uppgift om ombud. Aktieägare, som önskar företrädas av ombud, ska inlämna daterad fullmakt i original. Den som företräder juridisk person ska bifoga kopia av registreringsbevis eller dylikt som utvisar behörig firmatecknare. Biträde åt aktieägare får medfölja vid stämman endast om aktieägaren till bolaget anmäler antalet biträden, dock högst två, enligt ovan.

Ladda ner fullmaktsformulär

Dagordning

 1. Stämmans öppnande.
 2. Val av ordförande vid stämman.                                    
 3. Val av protokollförare.
 4. Upprättande och godkännande av röstlängd.
 5. Godkännande av dagordning.
 6. Val av en eller två protokolljusterare.
 7. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.
 8. VD:s redogörelse samt framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt av koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse för verksamhetsåret 2022.
 9. Beslut angående:
  1. fastställande av resultaträkning och balansräkning samt koncernresultaträkning och koncernbalansräkning,
  2. disposition av bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen,
  3. ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören.
   1. Lars Kvarnhem
   2. Stefan Tell
   3. Thomas Anderzon
   4. Karin Fischer
   5. Yonna Olsson
   6. Hanna Ernestam Wilkman (VD till och med 2023-01-19)
 10. Fastställande av antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter samt revisorer och revisorssuppleanter.
 11. Fastställande av arvoden för styrelse och revisorer.
 12. Ordföranden lämnar uppgift om vilka uppdrag de, som styrelsevalet gäller, har i andra företag.
 13. Val av styrelse och styrelseordförande samt revisorer.
 14. Beslut om principer för tillsättande av valberedning.
 15. Beslut om principer för ersättning och andra anställningsvillkor för bolagsledningen.
 16. Beslut om emissionsbemyndigande.
 17. Stämmans avslutande.

Evenemang

Startdatum
5 May 2023 13:00
Plats
Eskilstunavägen 34
Adress
Torshälla

Kommande event