×

Stille AB: Bokslutskommuniké 2020

Stille AB (publ) redovisar idag rapporten för det fjärde kvartalet och helåret 2020. ”En stark avslutning på ett pandemipåverkat helårsresultat”, summerar VD Hanna Ernestam Wilkman

Omsättningen för det fjärde kvartalet ökade till 45,0 MSEK (40,8) och rörelseresultatet till 8,7 MSEK (6,3). För helåret 2020 uppgick omsättningen till 142,6 MSEK (156,7) och rörelseresultatet till 10,2 MSEK (18,2).

Det har varit ett tufft år men det är glädjande att vi avslutar året med ett historiskt starkt kvartal där samtliga affärsområden och produktgrupper uppnår en tillväxt jämfört med föregående år, säger VDn och förklarar samtidigt att det är osäkert om efterfrågan stabiliserats. Dock står det klart att operationssjukvården i flera länder måste hantera den växande vårdsskulden och vi är redo att bistå dem, säger hon.

Jag är stolt över våra medarbetare och den utvecklingen som bolaget haft under 2020 trots utmaningarna som COVID-19 inneburit. Vi går stärkta in i bolagets 180:e verksamhetsår med övertygelsen om att Stille kommer att fortsätta leverera kvalitetsprodukter till sjukvården i minst lika lång tid framöver, avslutar Hanna Ernestam Wilkman.

Stark avslutning på året

1 okt – 31 dec 2020

  • Nettoomsättningen uppgick till 45,0 MSEK (40,8). 
  • Bruttomarginalen uppgick till 45,7 procent (45,6).
  • Rörelseresultatet uppgick till 8,7 MSEK (6,3), vilket motsvarar en rörelsemarginal på 19,2 procent (15,5).
  • Resultatet efter skatt uppgick till 4,4 MSEK (4,7), vilket motsvarar 9,8 procent (11,6).
  • Kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick till 19,6 MSEK (10,8).

Händelser efter rapportperioden

  • Tillväxtverket har beslutat att avslå bolagets ansökan om stöd vid korttidsarbete och kräver återbetalning av tidigare utbetalat stöd om 2 MSEK. Bolaget har överklagat beslutet till förvaltningsrätten och har därför inte reserverat för återbetalningskravet.

Utdelning

  • Styrelsen i Stille AB föreslår årsstämman en utdelning om 1,70 SEK per aktie (0,00).
MSEK okt-dec
2020
okt-dec
2019
jan-dec
2020
jan-dec
2019
Nettoomsättning MSEK 45,0 40,8 142,6 156,7
Rörelsemarginal % 19,2 15,5 10,2 18,2
Rörelseresultat 8,7 6,3 14,5 28,5
Resultat före skatt, MSEK 5,7 5,7 10,8 28,8
Periodens resutat, MSEK 4,4 4,7 8,3 22,9
Resultat efter skatt per aktie, kr 0,91 0,98 1,71 4,74

 

Torshälla den 18 februari 2021 

Bilagor

Bokslutskommuniké 2020

210218 Bokslutskommuniké 2020

För ytterligare information, vänligen kontakta: 

Hanna Ernestam Wilkman
VD och koncernchef
+46 (0)72 402 10 88 | hanna.e.wilkman@stille.se

STILLE AB (publ) utvecklar, tillverkar och marknadsför medicintekniska produkter för specialistkirurger världen över. Stille grundades 1841 och är ett av världens äldsta företag inom medicinteknik. Stilles prioriterade affärsområden är kirurgiska instrument och operationsbord. Stilles kirurgiska instrument används framförallt vid olika typer av öppen kirurgi. När det gäller minimalinvasiva ingrepp är operationsborden imagiQ2 och Medstone nyckelprodukter. Bolaget har en stabil bas med ett starkt varumärke och välkända produkter av erkänt hög kvalitet. 

Aktien är noterad på marknadsplatsen First North Growth Market under kortnamnet ”STIL” med Eminova AB som Certified Adviser. Eminova Fondkommission AB + 46 8 684 211 10, adviser@eminova.se. Denna information är sådan information som Stille AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 18 februari 2021 kl. 08.00.

För mer information om Stille besök www.stille.se


Prenumerera på våra nyheter!

Skriv in din mailadress och få de senaste nyheterna rakt i din inkorg