×

Stille AB: Första kvartalet 2020

Stille AB (publ) redovisar idag rapporten för det första kvartalet 2020. ”En stark inledning av ett kvartal påverkat av COVID-19”, summerar VD och koncernchef Hanna Ernestam Wilkman.

Det första kvartalet inleddes starkt där det traditionellt stabila affärsområdet Kirurgiska instrument ökade med 8 procent jämfört med föregående år, främst drivet av försäljningen på USA-marknaden. Dock påverkades försäljningen negativt av marknadens omställning för att möta pandemin under mars månad. Sammantaget medförde detta att omsättningen under kvartalet uppgick till 36,8 MSEK (38,4).

Det är glädjande att se att framstegen som gjorts på Instrument-området i USA, men jag vill vara noga med att betona att utmaningarna ligger framför oss i tiden, kommenterar Hanna Ernestam Wilkman och utvecklar. Eftersom Stilles produktsortiment har en tyngdpunkt mot operationssjukvård, som nu får stå tillbaka då intensivsjukvården ges företräde, ser vi en reducerad efterfrågan på företagets produkter. Därför upprepar vi tidigare guidning om att försäljning, resultat och kassaflöde i andra kvartalet förväntas bli väsentligt lägre än under samma period förgående år. Det är svårt att prognosticera längre än så i nuläget, konstaterar Stilles VD och koncernchef.

För att balansera effekterna av den minskade efterfrågan har företaget genomfört ett antal åtgärder, däribland korttidspermitteringar. Samtidigt arbetar företaget tillsammans med underleverantörer, samarbetspartners och distributörer för att säkerställa att bolaget snabbt kan leverera när pandemin försvagats. Stille avser även fortsatt prioritera arbetet med produktutveckling för att säkerställa fortsatt produktledarskap.

Vi har utmanande tider framför oss och det är viktigt för oss att värna om våra medarbetares hälsa och arbete. Stille har en god finansiell ställning och på längre sikt består behovet för våra produkter, avslutar Hanna Ernestam Wilkman.

Första kvartalet 2020 i sammandrag

  • Nettoomsättningen uppgick till 36.8 MSEK (38,4). 
  • Bruttomarginalen uppgick till 39,8 procent (43,7). 
  • Rörelseresultatet uppgick till 4,7 MSEK (7,6), vilket motsvarar en rörelsemarginal på 12,9 procent (19,9).
  • Resultatet efter skatt uppgick till 4,4 MSEK (6,0), vilket motsvarar 11,9 procent (15,6) .
  • Kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick till 0,5 MSEK (-0,6).
  • Uppskjuten årsstämma och förslag om utdelning dragits tillbaka med anledning av COVID-19.
MSEK jan-mars 2020  jan -mars 2019 apr-mars 2019/2020 jan-dec 2019
Nettoomsättning MSEK 36,8 38,4 155,1 156,7
Rörelsemarginal % 12,9 19,9 16,5 18,2
Rörelseresultat 4,7 7,6 25,6 28,5
Resultat före skatt, MSEK 5,6 7,9 26,5 28,8
Periodens resutat, MSEK 4,4 6,0 21,3 22,9
Resultat efter skatt per aktie, kr 0,91 1,24 4,4 4,74

 

Torshälla den 29 april 2020

Bilagor

Kvartalsrapport Q1 2020

200429 Pressmeddelande Kvartalsrapport Q1 2020

För ytterligare information, vänligen kontakta: 

Hanna Ernestam Wilkman
VD och koncernchef
+46 (0)72 402 10 88 | hanna.e.wilkman@stille.se

STILLE AB (publ) utvecklar, tillverkar och marknadsför medicintekniska produkter för specialistkirurger världen över. Stille grundades 1841 och är ett av världens äldsta företag inom medicinteknik. Stilles prioriterade affärsområden är kirurgiska instrument och operationsbord. Stilles kirurgiska instrument används framförallt vid olika typer av öppen kirurgi. När det gäller minimalinvasiva ingrepp är operationsborden imagiQ2 och Medstone nyckelprodukter. Bolaget har en stabil bas med ett starkt varumärke och välkända produkter av erkänt hög kvalitet. 

Aktien är noterad på marknadsplatsen First North Growth Market under kortnamnet ”STIL” med Eminova AB som Certified Adviser. Eminova Fondkommission AB + 46 8 684 211 10, adviser@eminova.se. Denna information är sådan information som Stille AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 29 april 2020 kl. 13.00 (CET).

För mer information om Stille besök www.stille.se


Prenumerera på våra nyheter!

Skriv in din mailadress och få de senaste nyheterna rakt i din inkorg