×

Stille AB: Kvartalsrapport Q1 2021

Stille AB (publ) redovisar idag rapporten för det första kvartalet 2021. ”En stabil start givet pandemins tredje våg och de logistikutmaningar som vi upplever”, summerar VD Hanna Ernestam Wilkman.

Omsättningen för det första kvartalet minskade något till 35,8 MSEK (36,8) och rörelseresultatet till 4,0 MSEK (4,7) jämfört med föregående år.

En marginell minskning, dock med glädjande resultat från affärsområde Kirurgiska instrument i Sverige som gör ett starkt kvartal och ökar med 23%, kommenterar Hanna Ernestam Wilkman den första delårsrapporten för bolagets 180:e verksamhetsår.

Minskningen kan istället härledas till affärsområde Operationsbord och mer specifikt produktgruppen Medstone, där operationsbord inte hann fram till USA i tid före kvartalets slut.

Det vi ser som positivt är att efterfrågan för imagiQ successivt börjar återkomma på våra viktigaste marknader och de försenade leveranserna av Medstone-bord istället bör ge en god start i april, förklarar Hanna Ernestam Wilkman och avslutar optimistiskt. Vi står inför en mycket spännande framtid med flera produktlanseringar framför oss och vi förväntar oss att kunna återuppta den tidigare goda organiska tillväxten i takt med att pandemins effekter avtar.

Stabil start trots pandemins tredje våg 

  • Nettoomsättningen uppgick till 35,8 MSEK (36,8). 
  • Bruttomarginalen uppgick till 41,9 procent (39,8). 
  • Rörelseresultatet uppgick till 4,0 MSEK (4,7), vilket motsvarar en rörelsemarginal på 11,1 procent (12,9). 
  • Resultatet efter skatt uppgick till 4,0 MSEK (4,4), vilket motsvarar 11,2 procent (11,9). 
  • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 0,9 MSEK (0,5)

 

MSEK jan-mar
2021
jan-mar
2020
apr-mar
2020/2021
jan-dec
2020
Nettoomsättning MSEK 35,8 36,8 141,6 142,6
Rörelsemarginal % 11,1 12,9 9,7 10,2
Rörelseresultat 4,0 4,7 13,7 14,5
Resultat före skatt, MSEK 5,7 5,6 11,0 10,8
Periodens resutat, MSEK 4,0 4,4 7,9 8,3
Resultat efter skatt per aktie, kr 0,83 0,91 1,64 1,71

 

Torshälla den 28 april 2021

Bilagor

Kvartalsrapport Q1 2021

210428 Kvartalsrapport Q1 2021

För ytterligare information, vänligen kontakta: 

Hanna Ernestam Wilkman
VD och koncernchef
+46 (0)72 402 10 88 | hanna.e.wilkman@stille.se

STILLE AB (publ) utvecklar, tillverkar och marknadsför medicintekniska produkter för specialistkirurger världen över. Stille grundades 1841 och är ett av världens äldsta företag inom medicinteknik. Stilles prioriterade affärsområden är kirurgiska instrument och operationsbord. Stilles kirurgiska instrument används framförallt vid olika typer av öppen kirurgi. När det gäller minimalinvasiva ingrepp är operationsborden imagiQ2 och Medstone nyckelprodukter. Bolaget har en stabil bas med ett starkt varumärke och välkända produkter av erkänt hög kvalitet. 

Aktien är noterad på marknadsplatsen First North Growth Market under kortnamnet ”STIL” med Eminova AB som Certified Adviser. Eminova Fondkommission AB + 46 8 684 211 10, adviser@eminova.se. Denna information är sådan information som Stille AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 28 april 2021 kl. 08.00.

För mer information om Stille besök www.stille.se


Prenumerera på våra nyheter!

Skriv in din mailadress och få de senaste nyheterna rakt i din inkorg