×

Stille AB: Kvartalsrapport Q2 2020

Stille AB (publ) redovisar idag rapporten för det andra kvartalet och första halvåret 2020. ”Positiva ljusglimtar i ett annars tufft kvartal” säger koncernchef Hanna Ernestam Wilkman.

Omsättningen under det andra kvartalet påverkades negativt av COVID-19 och minskade med 20,4 procent jämfört med samma kvartal föregående år. Omsättningen uppgick till 29,3 MSEK (36,8). Rörelseresultatet minskade till -1,5 MSEK (5,7) och påverkades negativt av jämförelsestörande poster med sammantaget 5,4 MSEK, till följd av nerskrivningar av lagervärde samt en försvagad US dollar. Samtidigt stärktes resultatet av statliga COVID-19 och permitteringsstöd med 2,6 MSEK.

Det har varit ett tufft kvartal men vi ser en del ljusglimtar där affärsområdet Kirurgiska instrument haft en fortsatt tillväxt i USA under kvartalet samt att produktgruppen Medstone inom affärsområdet Operationsbord växer sett till halvåret, berättar Hanna Ernestam Wilkman och fortsätter. Omsättningsreduceringen härleds främst till en reducerad efterfrågan för produktgruppen imagiQ inom affärsområdet Operationsbord, till följd av den förändrade investeringsprioriteringen inom sjukvården för att möta pandemin.

Operationsköerna världen över växer och efterfrågan för Stilles produkter kommer successivt att återkomma vartefter pandemin avtar, dock är det svårt att säga när det blir. Hanna Ernestam Wilkman bedömer därför att resultat och kassaflöde kommer att vara lägre eller betydligt lägre i det tredje kvartalet jämfört med rekordnivåerna under samma kvartal 2019.

Vi fortsätter arbetet med att balansera effekterna av detta genom kostnadsminskningar där det är möjligt och fortsätter arbetet för att säkerställa framtida produktledarskap, säger koncernchefen och avslutar. Det är ett tufft kvartal som läggs till handlingarna och när vi blickar framåt förblir det viktigaste att säkerställa medarbetares hälsa och arbete samt generera en god tillväxt och lönsamhet.

Fortsatt tillväxt för instrument i USA. Bordsverksamhet påverkas negativt av COVID-19.

  • Nettoomsättningen uppgick till 29,3 MSEK (36,8). 
  • Bruttomarginalen uppgick till 28,9 procent (43,6).
  • Rörelseresultatet uppgick till -1,5 MSEK (5,7), vilket motsvarar en rörelsemarginal på -5,1 procent (15,5).
  • Resultatet efter skatt uppgick till -2,0 MSEK (4,1), vilket motsvarar -7,0 procent (11,1).
  • Kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick till 0,6 MSEK (6,9).
  • Under pågående effektiviseringsarbete har beslut tagits att sluta erbjuda marknaden flera bordsmodeller och instrument. Totalt har detta påverkat bruttovinsten negativt med 3,0 MSEK genom nedskrivningar av lagervärdet.
  • Resultatet stärktes av statliga COVID-19 och permitteringsstöd, totalt påverkar dessa resultatet med 2,6 MSEK.
MSEK april-juni
2020
april-juni
2019
jan-juni
2020
jan-juni
2019
juli-jun
2019/2020
jan-dec
2019
Nettoomsättning MSEK 29,3 36,8 66,1 75,2 147,6 156,7
Rörelsemarginal % -5,1 15,5 4,9 17,7 12,5 18,2
Rörelseresultat -1,5 5,7 3,3 13,3 18,5 28,5
Resultat före skatt, MSEK -2,4 5,5 3,1 13,4 18,5 28,8
Periodens resutat, MSEK -2,0 4,1 2,3 10,1 15,2 22,9
Resultat efter skatt per aktie, kr -0,42 0,84 0,48 2,08 3,14 4,74

 

Torshälla den 20 augusti 2020

Bilagor

Kvartalsrapport Q2 2020

200820 Pressmeddelande Kvartalsrapport Q2 2020

För ytterligare information, vänligen kontakta: 

Hanna Ernestam Wilkman
VD och koncernchef
+46 (0)72 402 10 88 | hanna.e.wilkman@stille.se

STILLE AB (publ) utvecklar, tillverkar och marknadsför medicintekniska produkter för specialistkirurger världen över. Stille grundades 1841 och är ett av världens äldsta företag inom medicinteknik. Stilles prioriterade affärsområden är kirurgiska instrument och operationsbord. Stilles kirurgiska instrument används framförallt vid olika typer av öppen kirurgi. När det gäller minimalinvasiva ingrepp är operationsborden imagiQ2 och Medstone nyckelprodukter. Bolaget har en stabil bas med ett starkt varumärke och välkända produkter av erkänt hög kvalitet. 

Aktien är noterad på marknadsplatsen First North Growth Market under kortnamnet ”STIL” med Eminova AB som Certified Adviser. Eminova Fondkommission AB + 46 8 684 211 10, adviser@eminova.se. Denna information är sådan information som Stille AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 20 augusti 2020 kl. 08.00.

För mer information om Stille besök www.stille.se


Prenumerera på våra nyheter!

Skriv in din mailadress och få de senaste nyheterna rakt i din inkorg