×

Stille AB: Kvartalsrapport Q3 2020

Stille AB (publ) redovisar idag rapporten för det tredje kvartalet 2020. ”En svag start följt av en stark avslutning med ökad efterfrågan”, säger koncernchef Hanna Ernestam Wilkman.

Omsättningen under det tredje kvartalet minskade till 31,5 MSEK (40,7) och rörelseresultatet till 2,6 MSEK (8,9) jämfört med föregående år. Detta efter en svag start av kvartalet påverkad av COVID-19 följt av en stark avslutning. Resultatet stärktes av statliga COVID-19 och permitteringsstöd med totalt 1,0 MSEK.

Efter en tuff start på kvartalet ser vi nu successivt hur efterfrågan är på återväxt varför vi nu också ökar vår produktion, säger koncernchefen och fortsätter. Medan Kirurgiska instrument sammantaget ligger i linje med föregående år och fortsatt växer i USA, har det varit tuffare för Operationsbord och mer specifikt produktgruppen imagiQ som är marknadsledande inom det kardiovaskulära segmentet, ett segment som fått stå tillbaka i pandemins spår men där efterfrågan nu verkar återkomma. 

Det är fortsatt svårt att ge en tydlig indikation gällande framtiden givet de osäkerheter som råder när vi nu ser pandemins andra våg och den avgörande faktorn till hur efterfrågan utvecklas beror på hur väl sjukvården klarar av att upprätthålla både operationssjukvård och intensivsjukvård samtidigt, förklarar koncernchefen och avslutar optimistiskt. Med den ökande efterfrågan ser vi positivare på framtiden idag än för tre månader sedan och förhoppningsvis ligger de största utmaningarna kopplade till pandemin nu bakom oss.

Tredje kvartalet kraftigt negativt påverkat av COVID-19. Vi ser nu åter en ökad efterfrågan.

  • Nettoomsättningen uppgick till 31,5 MSEK (40,7). 
  • Bruttomarginalen uppgick till 43,7 procent (37,7).
  • Rörelseresultatet uppgick till 2,6 MSEK (8,9), vilket motsvarar en rörelsemarginal på 8,3 procent (21,8).
  • Resultatet efter skatt uppgick till 1,5 MSEK (8,1), vilket motsvarar 4,8 procent (19,9).
  • Kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick till -0,8 MSEK (8,3).
  • Resultatet stärktes av statliga COVID-19 och permitteringsstöd, totalt påverkar dessa resultatet med 1,0 MSEK.
MSEK juli-sept
2020
juli-sept
2019
jan-sept
2020
jan-sept
2019
okt-sept
2019/2020
jan-dec
2019
Nettoomsättning MSEK 31,5 40,7 97,6 115,9 138,4 156,7
Rörelsemarginal % 8,3 21,8 6,0 19,2 8,8 18,2
Rörelseresultat 2,6 8,9 5,9 22,2 12,2 28,5
Resultat före skatt, MSEK 2,0 9,7 5,1 23,1 10,8 28,8
Periodens resutat, MSEK 1,5 8,1 3,9 18,2 8,6 22,9
Resultat efter skatt per aktie, kr 0,32 1,68 0,80 3,76 1,78 4,74

Torshälla den 29 oktober 2020

Bilagor

Kvartalsrapport Q3 2020

201029 Kvartalsrapport Q3 2020

För ytterligare information, vänligen kontakta: 

Hanna Ernestam Wilkman
VD och koncernchef
+46 (0)72 402 10 88 | hanna.e.wilkman@stille.se

STILLE AB (publ) utvecklar, tillverkar och marknadsför medicintekniska produkter för specialistkirurger världen över. Stille grundades 1841 och är ett av världens äldsta företag inom medicinteknik. Stilles prioriterade affärsområden är kirurgiska instrument och operationsbord. Stilles kirurgiska instrument används framförallt vid olika typer av öppen kirurgi. När det gäller minimalinvasiva ingrepp är operationsborden imagiQ2 och Medstone nyckelprodukter. Bolaget har en stabil bas med ett starkt varumärke och välkända produkter av erkänt hög kvalitet. 

Aktien är noterad på marknadsplatsen First North Growth Market under kortnamnet ”STIL” med Eminova AB som Certified Adviser. Eminova Fondkommission AB + 46 8 684 211 10, adviser@eminova.se. Denna information är sådan information som Stille AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 29 oktober 2020 kl. 08.00.

För mer information om Stille besök www.stille.se


Prenumerera på våra nyheter!

Skriv in din mailadress och få de senaste nyheterna rakt i din inkorg