×

Information om förändrat upplägg under Årsstämma 2020

Stille AB (publ) informerar om särskilda försiktighetsåtgärder i relation till Årsstämma 2020, inklusive beslut om poströstning.

Till följd av den pågående COVID-19 pandemin har Stille beslutat att vidta en rad försiktighetsåtgärder under Årsstämma 2020. Åtgärderna syftar till att kunna genomföra årsstämman med minsta möjliga risk genom att begränsa personlig närvaro på stämman, samt värna om aktieägares, medarbetares och andra intressenters hälsa. 

Aktieägare uppmanas därför i största allmänhet att undvika personlig närvaro under årsstämman och fullgöra sin rösträtt genom fullmakt eller poströstning (mer information om detta följer nedan). Detta gäller allra främst aktieägare som är i riskgruppen. De aktieägare som trots detta avser närvara vid årsstämman uppmanas att följa myndigheters rekommendationer gällande social distansering och vidta åtgärder för minimerad risk för smittspridning.

Vidtagna försiktighetsåtgärder under Årsstämma 2020:

  • Ingen dryck eller förtäring kommer att serveras i samband med stämman.
  • VD:s planerade redogörelse samt framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt av koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse för verksamhetsåret 2019 (punkt 8 på dagordningen), kommer ske i videoformat på www.stille.se efter stämmans avslutande.
  • Poströstning erbjuds med stöd av de nya undantagen för bolagsstämmor.
  • Antalet närvarande styrelseledamöter och medlemmar i Stilles ledningsgrupp kommer att begränsas.

Poströstning

För att minska risken för aktieägare, medarbetare och andra intressenter har Stilles styrelse beslutat att, med stöd av de nya undantagen för bolagsstämmor, erbjuda poströstning. Aktieägarna uppmanas att i så stor utsträckning som möjligt begränsa personlig närvaro på stämman och istället utöva sin rösträtt per post. Poströstsedlar och vidare instruktioner gällande poströstning återfinns på www.stille.se eller som bilaga till detta pressmeddelande.

Notera att aktieägare som avser att poströsta måste anmäla sin avsikt att delta på årsstämman senast den 20 maj 2020 i enlighet med vad som anges i kallelsen till årsstämman, samt att poströstselden måste vara Stille tillhanda senast den 26 maj 2020.

 

Torshälla den 15 maj

Bilagor

200515 Pressmeddelande Begränsad Årsstämma 2020

Stille Poströstsedel Årsstämma 2020

För ytterligare information, vänligen kontakta: 

Hanna Ernestam Wilkman
VD och koncernchef
+46 (0)72 402 10 88 | hanna.e.wilkman@stille.se

STILLE AB (publ) utvecklar, tillverkar och marknadsför medicintekniska produkter för specialistkirurger världen över. Stille grundades 1841 och är ett av världens äldsta företag inom medicinteknik. Stilles prioriterade affärsområden är kirurgiska instrument och operationsbord. Stilles kirurgiska instrument används framförallt vid olika typer av öppen kirurgi. När det gäller minimalinvasiva ingrepp är operationsborden imagiQ2 och Medstone nyckelprodukter. Bolaget har en stabil bas med ett starkt varumärke och välkända produkter av erkänt hög kvalitet. 

Aktien är noterad på marknadsplatsen First North Growth Market under kortnamnet ”STIL” med Eminova AB som Certified Adviser. Eminova Fondkommission AB + 46 8 684 211 10, adviser@eminova.se.

För mer information om Stille besök www.stille.se


Prenumerera på våra nyheter!

Skriv in din mailadress och få de senaste nyheterna rakt i din inkorg