×

Kallelse till Årsstämma 2021 i Stille AB

Aktieägarna i Stille AB (publ) kallas till årsstämma onsdag den 4 maj 2021.

Enligt en tillfällig lag (2020:198) som syftar till att minska risken för smittspridning hålls stämman utan något fysiskt möte och det är alltså inte möjligt för ägarna att närvara personligen eller genom ombud. Istället kan ägarna skicka in sina röster till stämman i förväg genom så kallad poströstning.

Den som önskar rösta inför årsstämman ska dels vara upptagen som aktieägare i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken den 26 april 2021, och senast den 3 maj 2021 skicka in sina röster genom ett digitalt formulär som finns tillgängligt på bolagets webbplats www.stille.se. Aktieägaren får inte förse förhandsrösten med särskilda instruktioner eller villkor. Om så sker är rösten (dvs. förhandsröstningen i sin helhet) ogiltig. Ytterligare anvisningar och villkor framgår av förhandsröstningsformuläret. Det krävs inte någon separat anmälan, utan ett inskickat poströstingsformulär ses som anmälan.

Aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade måste registrera sig under eget namn i aktieboken för att efter anmälan ha rätt att rösta inför stämman. Aktieägaren måste underrätta förvaltaren härom i god tid före den 26 april 2021, då sådan registrering måste vara verkställd. Förvaltaren har möjlighet att göra sådan rösträttsregistrering retroaktivt dock senast den 28 april 2021 för att den ska beaktas vid framställning av aktieboken

Aktieägare, som önskar företrädas av ombud, ska inlämna daterad och undertecknad fullmakt som bifogas det digitala poströstningsformuläret tillsammans med registreringsbevis för ägare som är juridiska personer. Fullmakten får inte vara äldre än ett år om den inte anger att den är giltig under en längre tid, dock längst fem år. Fullmaktsformulär tillhandahålls på www.stille.se. Den som företräder juridisk person ska bifoga kopia av registreringsbevis eller dylikt som utvisar behörig firmatecknare. 

Information om de fattade besluten offentliggörs på dagen för stämman, så snart utfallet av poströstningen är sammanställt. 

Aktieägarna kan i poströstningsformuläret begära att beslut i något eller några av ärendena på den föreslagna dagordningen ska anstå till en så kallad fortsatt bolagsstämma, som inte får vara en ren poströstningsstämma. Sådan fortsatt stämma ska äga rum om bolagsstämman beslutar om det eller om ägare till minst en tiondel av samtliga aktier i bolaget begär det.

Ett anförande av VD Hanna Ernestam Wilkman där hon kommenterat bolagets verksamhet under det gångna året (punkt 8 på dagordningen) kommer att läggas ut på bolagets hemsida, www.stille.se, tisdagen den 4 maj 2021.

Handlingar m. m. 

Aktieägarna erinras om sin rätt att begära upplysningar enligt 7 kap 32 § aktiebolagslagen. Begäran om sådana upplysningar ska skickas till bolaget via mejl på niklas.carlen@stille.se eller per post till Ekbacken 11, 644 30 Torshälla, senast den 24 april 2021. Upplysningarna lämnas genom att de hålls tillgängliga på bolagets kontor på Ekbacken 11, 644 30 Torshälla, och på bolagets webbplats, www.stille.se, senast den 29 april 2021. Upplysningarna skickas också inom samma tid till den aktieägare som har begärt dem och uppgett sin adress. Årsredovisningen och fullständiga handlingar kommer att hållas tillgängliga hos bolaget samt på www.stille.se senast tre veckor före stämman och utan kostnad för mottagaren skickas till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress. Årsredovisningen kommer finnas tillgänglig på bolagets hemsida senast tre veckor innan bolagsstämman.

Dagordning

 1. Stämmans öppnande.
 2. Val av ordförande vid stämman. 
 3. Val av protokollförare.
 4. Upprättande och godkännande av röstlängd.
 5. Godkännande av dagordning.
 6. Val av en eller två protokolljusterare.
 7. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.
 8. VD:s redogörelse samt framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt av koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse för verksamhetsåret 2020.
 9. Beslut angående:
  a.  fastställande av resultaträkning och balansräkning samt koncernresultaträkning och koncernbalansräkning
  b.    disposition av bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen
  c.    ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören.
  i.     Göran Brorsson
  ii.    Stefan Tell
  iii.   Thomas Anderzon
  iv.   Lars Kvarnhem (fr.o.m. 2020-05-27)
  v.    Karin Fischer (fr.o.m. 2020-05-27)
  vi.   Bengt Julander (t.o.m. 2020-05-27)
  vii.  Hanna Ernestam Wilkman (VD)
 10. Fastställande av antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter samt revisorer och revisorssuppleanter. 
 11. Fastställande av arvoden för styrelse och revisorer. 
 12. Val av styrelse och styrelseordförande samt revisorer. 
 13. Beslut om principer för tillsättande av valberedning. 
 14. Beslut om principer för ersättning och andra anställningsvillkor för bolagsledningen. 
 15. Beslut om emissionsbemyndigande. 
 16. Stämmans avslutande.

Beslutsförslag i huvudsak

Styrelsen och valberedningen, som tillsatts enligt årsstämmans beslut den 27 maj 2020, föreslår 2021 årsstämma följande:

Pkt 2. Förslag till ordförande för stämman

Valberedningen föreslår att Göran Brorsson eller den som styrelsen utser vid hans förhinder, väljs till ordförande för stämman.

Pkt 4. Upprättande och godkännande av röstlängd

Eftersom alla röster avges på förhand är det inte möjligt att inhämta bolagsstämmans godkännande av röstlängden vid stämman. Mot den bakgrunden föreslår styrelsen att röstlängden upprättas och godkänns av bolagsstämmans ordförande, baserat på de poströster som kommit in i behörig ordning.

Pkt 6. Val av en eller två protokolljusterare

Styrelsen föreslår att Johan Lannebo utses till att justera protokollet eller, vid hans förhinder, annan person som föreslås av bolagets styrelse. Justeringspersonens uppdrag innefattar även att kontrollera röstlängden och att inkomna förhandsröster blir rätt återgivna i stämmoprotokollet.

Pkt 9b. Disposition av bolagets resultat

Styrelsen föreslår en utdelning om 1,70 kronor per aktie.

Styrelsens förslag till avstämningsdag är den 6 maj 2021. Om årsstämman fattar beslut i enlighet med styrelsens förslag beräknas utdelningen utbetalas från Euroclear den 11 maj 2021.

Pkt 11. Fastställande av arvoden för styrelse och revisorer

Valberedningens förslag;

 • Arvodet för styrelseledamöterna föreslås till 120.000 kr (110.000) per år.
 • Arvodet för styrelseordföranden föreslås till 300.000 kr (275.000) per år.
 • Arvodet för revisionsbyrå sker enligt löpande räkning. 

Pkt 13. Val av styrelse och styrelseordförande samt revisorer

Valberedningens förslag;

 1. Styrelse och ordförande:
  –    Styrelseledamöterna Thomas Anderzon, Karin Fischer, Lars Kvarnhem och Stefan Tell föreslås till omval. Göran Brorsson har avböjt omval.
  Till nyval föreslås;
  Yonna Olsson
  Yonna Olsson, född 1963, som har en omfattande internationell erfarenhet från den medicintekniska branschen. Sedan 2012 är Yonna Regional Managing Director, North region, inom Olympus. Olympus är en globalt ledande tillverkaren av endoskopisk utrustning inom MIS. Tidigare har Yonna varit verksam inom Aleris, Astra Zeneca samt Johnson & Johnson, i Sverige, Belgien och USA
  –    Lars Kvarnhem föreslås som ordförande.
 2. Revisorer
  –    Nuvarande revisionsbyrå, Rådek AB med Johan Rudengren som ansvarig revisor, föreslås till omval.

Pkt 14. Beslut om principer för tillsättande av valberedning

-Valberedningens förslag;
Oförändrat från nuvarande principer, dvs: Valberedningen skall bestå av fyra ledamöter, vilka skall representera de tre aktieägare med högst antal aktier som är villiga att ingå i valberedningen, samt styrelsens ordförande. Valberedningen skall utses under 4e kvartalet på basis av aktieinnehavet vid utgången av det 3:e kvartalet. Valberedningens uppgifter skall vara att lämna förslag till bolagsstämman avseende val av styrelse och styrelseordförande, i förekommande fall val av revisor, arvode till styrelse och revisor, förslag avseende ordförande vid bolagsstämma, samt förslag till hur valberedning skall utses.

Pkt 15. Principer för ersättning och andra anställningsvillkor för bolagsledningen 

Styrelsen föreslår att årsstämman godkänner styrelsens förslag beträffande principer för ersättning och andra anställningsvillkor för verkställande direktören och ledande befattningshavare i enlighet med följande: Ersättning till verkställande direktören och andra ledande befattningshavare utgörs av grundlön, rörlig ersättning, pension samt övriga ersättningar. Alla pensionsförmåner är avgiftsbestämda. Rörliga ersättningar bereds och beslutas av styrelsen.

Fördelning mellan grundlön och, i förekommande fall, rörlig ersättning skall stå i proportion till befattningshavares ansvar och befogenheter. Den rörliga ersättningen är maximerad för verkställande direktören till maximalt 40 procent av årslönen. För andra ledande befattningshavare är den rörliga ersättningen maximerad till 0-30 procent av en årslön. Den rörliga ersättningen för verkställande direktören och andra ledande befattningshavare baseras på utfallet av ett antal, kvantitativa parametrar, jämfört med fastställda mål. De kvantitativa parametrarna är hänförliga till utvecklingen av operativa driften och respektive verksamhetsårs fokusfrågor.

I den mån stämmovald styrelseledamot utför arbete för bolagets räkning vid sidan av styrelsearbetet, ska marknadsmässig kontant ersättning för sådant arbete kunna utgå enligt beslut av styrelsen.

Styrelsen får frångå riktlinjerna om det i ett enskilt fall finns särskilda skäl för det.

Pkt 16. Beslut om emissionsbemyndigande 

Styrelsen föreslår att årsstämman bemyndigar styrelsen att, längst intill bolagets årsstämma 2022, besluta om nyemission av aktier i bolaget. Sådan emission skall kunna innebära avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt att teckna nya aktier. Emissionen får medföra en sammanlagd ökning av antalet aktier med högst 500 000 aktier, vilket motsvarar ca 10% av samtliga aktier i bolaget per dagen för denna kallelse. Betalning genom apport eller kvittning skall kunna ske. Bemyndigandet skall inom ovan angivna ramar kunna utnyttjas vid ett eller flera tillfällen. Skälet till förslaget och möjligheten till avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt är att medge flexibilitet vid företagsförvärv. Grunden för emissionskursen skall vara en bedömning av aktiernas marknadsvärde. Årsstämman föreslås vidare bemyndiga styrelsen, verkställande direktören eller den styrelsen förordnar, att vidta de smärre justeringar som kan visas erforderliga i samband med registrering av beslutet hos Bolagsverket.

Behandling av personuppgifter 

För information om hur dina personuppgifter behandlas se www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Integritetspolicy-bolagsstammor-svenska.pdf.

Torshälla den 1 april.

Bilagor

Kallelse till Årsstämma 2021 - Stille AB

Styrelsen för Stille AB (publ)
Ekbacken 11
644 30  Torshälla
Tel 46 (0)8 588 580 00
Fax 46 (0)8 588 580 05
www.stille.se

STILLE AB (publ) utvecklar, tillverkar och marknadsför medicintekniska produkter för specialistkirurger världen över. Stille grundades 1841 och är ett av världens äldsta företag inom medicinteknik. Stilles prioriterade affärsområden är kirurgiska instrument och operationsbord. Stilles kirurgiska instrument används framförallt vid olika typer av öppen kirurgi. När det gäller minimalinvasiva ingrepp är operationsborden imagiQ2 och Medstone nyckelprodukter. Bolaget har en stabil bas med ett starkt varumärke och välkända produkter av erkänt hög kvalitet. 

Aktien är noterad på marknadsplatsen First North Growth Market under kortnamnet ”STIL” med Eminova AB som Certified Adviser. Eminova Fondkommission AB + 46 8 684 211 10, adviser@eminova.se.


Prenumerera på våra nyheter!

Skriv in din mailadress och få de senaste nyheterna rakt i din inkorg