×
×

Kallelse till Årsstämma i Stille AB

Aktieägarna i Stille AB (publ) kallas till årsstämma den 5 maj 2023 kl. 13:00, Eskilstunavägen 34, 644 30, Torshälla. 

Rätt att delta

Den som önskar delta i årsstämman ska dels vara upptagen som aktieägare i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken den 26 april, 2023, dels anmäla sig hos bolaget senast den 28 april, 2023, klockan 12:00.

Aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade måste registrera sig under eget namn i aktieboken för att efter anmälan ha rätt att delta i stämman. Aktieägaren måste underrätta förvaltaren härom i god tid så att vederbörande är registrerad i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken den 28 april 2023. Sådan registrering kan vara tillfällig.

Handlingar m.m.

Aktieägarna erinras om sin rätt att begära upplysningar enligt 7 kap 32 § aktiebolagslagen. Årsredovisningen och fullständiga handlingar kommer att hållas tillgängliga hos bolaget samt på www.stille.se senast tre veckor före stämman och skickas utan kostnad för mottagaren till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress. Årsredovisningen kommer finns tillgänglig på bolagets hemsida. Handlingarna kommer även att vara tillgängliga på stämman.

Anmälan

Anmälan kan göras under adress Stille AB (publ), Ekbacken 11, Att: Årsstämma 2023, 644 30 Torshälla, via e-post: arsstamma@stille.se eller per telefon +46 8 588 58 000.

Vid anmälan anges namn, person- eller organisationsnummer, adress och telefonnummer samt, i förekommande fall, uppgift om ombud. Aktieägare, som önskar företrädas av ombud, ska inlämna daterad fullmakt i original. Fullmaktsformulär tillhandahålls på www.stille.se. Den som företräder juridisk person ska bifoga kopia av registreringsbevis eller dylikt som utvisar behörig firmatecknare. Biträde åt aktieägare får medfölja vid stämman endast om aktieägaren till bolaget anmäler antalet biträden, dock högst två, enligt ovan.

Dagordning

 1. Stämmans öppnande.
 2. Val av ordförande vid stämman.                                     
 3. Val av protokollförare.
 4. Upprättande och godkännande av röstlängd.
 5. Godkännande av dagordning.
 6. Val av en eller två protokolljusterare.
 7. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.
 8. VD:s redogörelse samt framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt av koncernredovisning och  koncernrevisionsberättelse för verksamhetsåret 2022.
 9. Beslut angående:
  1. fastställande av resultaträkning och balansräkning samt koncernresultaträkning och koncernbalansräkning, 
  2. disposition av bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen, 
  3. ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören.
   1. Lars Kvarnhem
   2. Stefan Tell
   3. Thomas Anderzon
   4. Karin Fischer
   5. Yonna Olsson
   6. Hanna Ernestam Wilkman (VD till och med 2023-01-19)
 10. Fastställande av antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter samt revisorer och revisorssuppleanter.
 11. Fastställande av arvoden för styrelse och revisorer.
 12. Ordföranden lämnar uppgift om vilka uppdrag de, som styrelsevalet gäller, har i andra företag. 
 13. Val av styrelse och styrelseordförande samt revisorer. 
 14. Beslut om principer för tillsättande av valberedning.
 15. Beslut om principer för ersättning och andra anställningsvillkor för bolagsledningen.
 16. Beslut om emissionsbemyndigande.
 17. Stämmans avslutande.

Beslutsförslag till årsstämman

Styrelsen och valberedningen, som tillsatts enligt årsstämmans beslut den 5 maj 2022, föreslår årsstämman följande:

Förslag till ordförande för stämman (punkt 2).

Valberedningen föreslår att Lars Kvarnhem väljs till ordförande för årsstämman.

Disposition av bolagets resultat (punkt 9 b).

Styrelsen föreslår årsstämman att utdelning för verksamhetsåret 2022 lämnas med 1,80 SEK per aktie.

Styrelsens förslag till avstämningsdag är den 9 maj 2023. Om årsstämman fattar beslut i enlighet med styrelsens förslag beräknas utdelningen utbetalas från Euroclear den 12 maj 2023.

Fastställande av arvoden för styrelse och revisorer (punkt 11).

Valberedningens förslag;

 • Arvodet för styrelseledamöterna föreslås till 135.000 kr (130.000) per år.
 • Arvodet för styrelseordföranden föreslås till 340.000 kr (325.000) per år.
 • Arvodet för revisionsbyrå sker enligt löpande räkning. 

Val av styrelse och styrelseordförande samt revisorer (punkt 13)

Styrelse och ordförande

 • Styrelseledamöterna Thomas Anderzon, Lars Kvarnhem, Stefan Tell och Yonna Olsson föreslås till omval. Karin Fischer har avböjt omval.
 • Lars Kvarnhem föreslås som ordförande.

Till nyval föreslås:
Per Carlsson, född 1964. Per har en gedigen erfarenhet som ledande befattningshavare inom flertalet internationella företag. Idag arbetar Per som CFO för Camfil Group koncernen där han också är styrelseledamot i flertalet av deras dotterbolag. Camfil är ett svenskägt bolag vilka är ledande tillverkare av renluftslösningar. Koncernen omsätter ca 12mdr sek.

Revisorer

 • Nuvarande revisionsbyrå, Rådek AB med Johan Rudengren som ansvarig revisor, föreslås till omval.

Beslut om principer för tillsättande av valberedning (punkt 14) 

– Oförändrat från nuvarande principer, dvs:
Valberedningen skall bestå av tre ledamöter, vilka skall representera de tre aktieägare med högst antal aktier som är villiga att ingå i valberedningen, samt styrelsens ordförande. Valberedningen skall utses under fjärde kvartalet på basis av aktieinnehavet vid utgången av det tredje kvartalet. Valberedningens uppgifter skall vara att lämna förslag till bolagsstämman avseende val av styrelse och styrelseordförande, i förekommande fall val av revisor, arvode till styrelse och revisor, förslag avseende ordförande vid bolagsstämma, samt förslag till hur valberedning skall utses.

Principer för ersättning och andra anställningsvillkor för bolagsledningen (punkt 15)

Styrelsen föreslår att årsstämman godkänner styrelsens förslag beträffande principer för ersättning och andra anställningsvillkor för verkställande direktören och ledande befattningshavare i enlighet med följande: Ersättning till verkställande direktören och andra ledande befattningshavare utgörs av grundlön, rörlig ersättning, pension samt övriga ersättningar. Alla pensionsförmåner är avgiftsbestämda. Rörliga ersättningar bereds och beslutas av styrelsen.

Fördelning mellan grundlön och, i förekommande fall, rörlig ersättning skall stå i proportion till befattningshavares ansvar och befogenheter. Den rörliga ersättningen är maximerad för verkställande direktören till maximalt 40 procent av årslönen. För andra ledande befattningshavare är den rörliga ersättningen maximerad till 0-30 procent av en årslön. Den rörliga ersättningen för verkställande direktören och andra ledande befattningshavare baseras på utfallet av ett antal, kvantitativa parametrar, jämfört med fastställda mål. De kvantitativa parametrarna är hänförliga till utvecklingen av operativa driften och respektive verksamhetsårs fokusfrågor.

I den mån stämmovald styrelseledamot utför arbete för bolagets räkning vid sidan av styrelsearbetet, ska marknadsmässig kontant ersättning för sådant arbete kunna utgå enligt beslut av styrelsen. 

Styrelsen får frångå riktlinjerna om det i ett enskilt fall finns särskilda skäl för det.

Beslut om emissionsbemyndigande (punkt 16)

Styrelsen föreslår att årsstämman bemyndigar styrelsen att, längst intill bolagets årsstämma 2023, besluta om nyemission av aktier i bolaget. Sådan emission skall kunna innebära avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt att teckna nya aktier. Emissionen får medföra en sammanlagd ökning av antalet aktier med högst 500 000 aktier, vilket motsvarar ca 10% av samtliga aktier i bolaget per dagen för denna kallelse. Betalning genom apport eller kvittning skall kunna ske. Bemyndigandet skall inom ovan angivna ramar kunna utnyttjas vid ett eller flera tillfällen. Skälen för avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt är att bolaget skall ges möjlighet att, vid eventuellt företagsförvärv, kunna utöka ägarkretsen med en eller flera ägare av strategisk betydelse för bolaget. Grunden för emissionskursen skall vara en bedömning av aktiernas marknadsvärde. Årsstämman föreslås vidare bemyndiga styrelsen, verkställande direktören eller den styrelsen förordnar, att vidta de smärre justeringar som kan visas erforderliga i samband med registrering av beslutet hos Bolagsverket.

Antal aktier och röster 

Det totala antalet aktier i bolaget vid tidpunkten för utfärdandet av denna kallelse är 5 013 484 vilket motsvarar 5 013 484 röster. Bolaget innehar vid samma tidpunkt inga egna aktier.

Behandling av personuppgifter 

För information om hur dina personuppgifter behandlas se www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Integritetspolicy-bolagsstammor-svenska.pdf.

Torshälla den 5 april, 2023.
 

Bilagor

Pressmeddelande - Kallelse till Årsstämma 2023

För ytterligare information, vänligen kontakta: 

Styrelsen i Stille AB
Ekbacken 11, 644 30 Torshälla

+46 (0)8 588 580 00 | www.stille.se
 

STILLE AB (publ) utvecklar, tillverkar och marknadsför medicintekniska produkter för specialistkirurger världen över. Stille grundades 1841 och är ett av världens äldsta företag inom medicinteknik. Stilles prioriterade affärsområden är kirurgiska instrument och operationsbord. Stilles kirurgiska instrument används framförallt vid olika typer av öppen kirurgi. När det gäller minimalinvasiva ingrepp är operationsborden imagiQ2 och Medstone nyckelprodukter. Bolaget har en stabil bas med ett starkt varumärke och välkända produkter av erkänt hög kvalitet. Aktien är noterad på marknadsplatsen First North Growth Market under kortnamnet ”STIL” med Eminova AB som Certified Adviser. Eminova Fondkommission AB + 46 8 684 211 10, adviser@eminova.se. För mer information, besök www.stille.se.


Prenumerera på våra nyheter!

Skriv in din mailadress och få de senaste nyheterna rakt i din inkorg