×
×

Kommuniké från Stilles Årsstämma 2023

Stille ABs årsstämma 2023 ägde rum onsdagen den 5 maj på Eskilstunavägen 34 i Torshälla. 7 aktieägare var närvarande, själva eller via ombud, på årsstämman representerande 76,18% av rösterna i bolaget. 

Årsstämman fastställde framlagd resultaträkning och balansräkning samt koncernresultaträkning och koncernbalansräkning för 2022. Årsstämman fastställde styrelsens förslag att en utdelning om 1,80 SEK lämnas för verksamhetsåret 2022, samt bevilja ansvarsfrihet till styrelseledamöter och verkställande direktör för det gångna året.

Årsstämman beslutade att styrelsen ska bestå av 5 ledamöter samt en arbetstagarrepresentant utan suppleanter samt att antalet revisorer ska vara en utan revisorssuppleant.

Årsstämman beslutade att styrelsearvodet skulle uppgå till 880 000 SEK att fördelas med 340 000 SEK till styrelsens ordförande samt 135 000 SEK vardera till övriga av stämman utsedda styrelseledamöter. Ersättning till revisorerna utgår enligt löpande räkning.

Årsstämman beslutade att till styrelse genom omval utse Lars Kvarnhem, Yonna Olsson, Stefan Tell och Thomas Anderzon samt genom nyval Per Carlsson. Lars Kvarnhem valdes till styrelseordförande. Årsstämman beslutade även att genom omval utse Rådek AB till bolagets revisor, med Johan Rudengren som ansvarig revisor, för tiden intill slutet av nästa årsstämma.

Årsstämman beslutade att godkänna föreslagna instruktioner för valberedningen.

Årsstämman beslutade att godkänna styrelsens förslag beträffande principer för ersättning och andra anställningsvillkor för verkställande direktören och ledande befattningshavare.

Årsstämman beslutade att bemyndiga styrelsen att besluta om emission av nya aktier. Sådan emission skall kunna innebära avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt att teckna nya aktier. Emissionen får medföra en sammanlagd ökning av antalet aktier med högst 500,000 aktier, vilket motsvarar ca 10% av samtliga aktier i bolaget.

Torshälla den 5 maj, 2023.

Bilagor

Pressmeddelande - Kommuniké från Årsstämma 2023

För ytterligare information, vänligen kontakta: 

Torbjörn Sköld
VD och koncernchef

+46 (0)70 316 63 91 | torbjorn.skold@stille.se

STILLE AB (publ) utvecklar, tillverkar och marknadsför medicintekniska produkter för specialistkirurger världen över. Stille grundades 1841 och är ett av världens äldsta företag inom medicinteknik. Stilles prioriterade affärsområden är kirurgiska instrument och operationsbord. Stilles kirurgiska instrument används framförallt vid olika typer av öppen kirurgi. När det gäller minimalinvasiva ingrepp är operationsborden imagiQ2 och Medstone nyckelprodukter. Bolaget har en stabil bas med ett starkt varumärke och välkända produkter av erkänt hög kvalitet. Aktien är noterad på marknadsplatsen First North Growth Market under kortnamnet ”STIL” med Eminova AB som Certified Adviser. Eminova Fondkommission AB + 46 8 684 211 10, adviser@eminova.se. För mer information, besök www.stille.se.


Prenumerera på våra nyheter!

Skriv in din mailadress och få de senaste nyheterna rakt i din inkorg