×

Stille AB: Bokslutskommuniké 2021

Stille AB (publ) redovisar idag rapporten för det fjärde kvartalet och verksamhetsåret 2021. ”Stark försäljning trots rådande marknadssituation”, summerar Stilles VD Hanna Ernestam Wilkman.

Det fjärde kvartalet innebar en omsättning om 59,6 MSEK (45.0), inklusive nyligen förvärvade S&T vars försäljning varit över förväntan. Exklusive förvärvet uppgick försäljningen till 44,0 MSEK trots utmaningar för båda affärsområdena i USA. 

”I syfte att öka tillväxten på den amerikanska marknaden har vi under december lanserat ett nytt operationsbord, GS2®, i samarbete med GE Healthcare, och signerat ett exklusivitetsavtal med Synovis Micro Companies Alliance gällande kirurgiska instrument”, säger Hanna Ernestam Wilkman och fortsätter. ”Rörelseresultatet har under fjärde kvartalet påverkats av ökade kostnader för försörjningskedjan. Samtidigt har vi som en del av vår strategi, att renodla vår operationsbordsaffär, gjort en nedskrivning i lagret som genererat en engångskostnad.”

För helåret 2021 uppnådde Stille en omsättning om 187,1 MSEK (142,6) och ett rörelseresultat om 20,1 MSEK (14,5).

”Nu när jag summerar verksamhetsåret konstaterar jag att Stille, även utan förvärvad volym, aldrig haft en högre instrumentförsäljning än under 2021. Samtidigt vet vi att det behövs stora satsningar på sjukvården för att minska operationsköerna för miljontals människor världen över. Dessa förutsättningar, och vetskapen om att Stille står välpositionerat inför 2022, gör att jag ser på vår fortsatta utveckling med stor optimism.”, avslutar Stilles VD.

Stark försäljning under fjärde kvartalet

  • Nettoomsättningen uppgick till 59,6 MSEK (45,0). Exklusive förvärv var försäljningen 44,0 MSEK.
  • Bruttomarginalen uppgick till 45,4 procent (45,7).
  • Rörelseresultatet uppgick till 5,5 MSEK (8,7), vilket motsvarar en rörelsemarginal på 9,2 procent (19,2). Rörelseresultatet är belastat med -1,1 MSEK (0,0) i transaktionskostnader.
  • Resultatet efter skatt uppgick till 5,9 MSEK (4,4), vilket motsvarar 9,9 procent (9,8) av nettoomsättningen.
  • Kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick till 1,0 MSEK (19,6). Under kvartalet påverkades kassaflödet av utbetalningen, av den vid förvärvet uppkomna löneskulden, till nyckelpersoner in om S&T AG om 11,5 MSEK.

Utdelning

  • Styrelsen i Stille AB föreslår årsstämman en utdelning om 1,00 SEK per aktie (1,70).
MSEK okt-dec
2021
okt-dec
2020
jan-dec
2021
jan-dec
2020
Nettoomsättning, 59,6 45,0 187,1 142,6
Rörelseresultat inkl. transaktionskostnader 5,5 8,7 20,1 14,5
Rörelsemarginal inkl. transaktionskostnader, % 9,2 19,2 10,7 10,2
Resultat före skatt 4,8 5,7 20,6 10,8
Periodens resultat 5,9 4,4 16,1 8,3
Resultat efter skatt per aktie, SEK 1,18 0,91 3,21 1,71

Torshälla den 17 februari, 2022.

Bilagor

Bokslutskommuniké 2021

Pressmeddelande - Bokslutskommuniké 2022

För ytterligare information, vänligen kontakta: 

Hanna Ernestam Wilkman
VD och koncernchef
+46 (0)72 402 10 88 | hanna.e.wilkman@stille.se

STILLE AB (publ) utvecklar, tillverkar och marknadsför medicintekniska produkter för specialistkirurger världen över. Stille grundades 1841 och är ett av världens äldsta företag inom medicinteknik. Stilles prioriterade affärsområden är kirurgiska instrument och operationsbord. Stilles kirurgiska instrument används framförallt vid olika typer av öppen kirurgi. När det gäller minimalinvasiva ingrepp är operationsborden imagiQ2 och Medstone nyckelprodukter. Bolaget har en stabil bas med ett starkt varumärke och välkända produkter av erkänt hög kvalitet. 

Aktien är noterad på marknadsplatsen First North Growth Market under kortnamnet ”STIL” med Eminova AB som Certified Adviser. Eminova Fondkommission AB + 46 8 684 211 10, adviser@eminova.se. Denna information är sådan information som Stille AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 17 februari 2022 kl. 08.00. För mer information om Stille besök www.stille.se.


Prenumerera på våra nyheter!

Skriv in din mailadress och få de senaste nyheterna rakt i din inkorg