×

Tillväxtverket återkräver korttidsstöd. Stille överklagar.

Stille AB (publ) informerar om myndighetens beslut att avslå bolagets ansökan om stöd vid korttidsarbete och kräver återbetalning av tidigare utbetalat stöd om 2 MSEK. Bolaget överklagar till Förvaltningsrätten.

I sin motivering skriver Tillväxtverket att bolaget uppgett att det drabbats av tillfälliga och allvarliga ekonomiska svårigheter som företaget inte kunnat förutse eller undvika, vilket är ett krav för ett godkännande av ansökan. Tillväxtverket skriver vidare att Stille beslutat om vinstutdelning 2020-05-27, vilket föranleder myndighetens bedömning att bolaget inte drabbats av tillfälliga och allvarliga ekonomiska svårigheter som företaget inte kunnat förutse eller undvika. 

I direkt motsats till vad som går att läsa i myndighetens motivering beslutades vid årsstämman 2020-05-27, i enlighet med styrelsens reviderade utdelningsförslag, att ingen utdelning skulle utgå för verksamhetsåret 2019. Trots att denna kompletterande information har lämnats till Tillväxtverket har myndigheten valt att bortse från denna i sitt slutgiltiga beslut. Bolaget anser att Tillväxtverkets beslut är felaktigt och kommer att överklaga till Förvaltningsrätten.

Torshälla den 10 februari 2021.

Bilagor

Pressrelease - Tillväxtverket återkräver korttidsstöd

För ytterligare information, vänligen kontakta: 

Hanna Ernestam Wilkman
VD och koncernchef
+46 (0)72 402 10 88 | hanna.e.wilkman@stille.se

STILLE AB (publ) utvecklar, tillverkar och marknadsför medicintekniska produkter för specialistkirurger världen över. Stille grundades 1841 och är ett av världens äldsta företag inom medicinteknik. Stilles prioriterade affärsområden är kirurgiska instrument och operationsbord. Stilles kirurgiska instrument används framförallt vid olika typer av öppen kirurgi. När det gäller minimalinvasiva ingrepp är operationsborden imagiQ2 och Medstone nyckelprodukter. Bolaget har en stabil bas med ett starkt varumärke och välkända produkter av erkänt hög kvalitet. 

Aktien är noterad på marknadsplatsen First North Growth Market under kortnamnet ”STIL” med Eminova AB som Certified Adviser. Eminova Fondkommission AB + 46 8 684 211 10, adviser@eminova.se. Denna information är sådan information som Stille AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 10 februari 2021 kl. 22.20.

För mer information om Stille besök www.stille.se


Prenumerera på våra nyheter!

Skriv in din mailadress och få de senaste nyheterna rakt i din inkorg