×
×

Integritetspolicy

ALLMÄNT

Stille AB, org.nr 556249–4848, (”Stille””, ”vi”, ”oss” eller ”vår) vill säkerställa att de personuppgifter som du tillhandahåller hanteras på ett tryggt och säkert sätt.

När du gör beställningar av oss, besöker vår hemsida eller kommunicerar med oss via exempelvis e-post kommer du lämna personuppgifter till oss. Denna integritetspolicy (”Integritetspolicyn”) förklarar vilka personuppgifter om dig som Stille samlar in och behandlar.

Vi kommer att samla in, behandla och lagra dina personuppgifter i enlighet med bestämmelserna i EU-förordningen EU 2016/679 (”Dataskyddsförordningen”) samt vid var tid gällande svenska nationella lagar och bestämmelser. Integritetspolicyn kommer att löpande uppdateras för att följa gällande lagstiftning. Den senaste versionen av Integritetspolicyn kommer att finnas tillgänglig på www.stille.se (”Hemsidan”).

PERSONUPPGIFTER

När du gör en beställning av oss kan vi komma att spara bland annat ditt namn, adress, telefonnummer, e-postadress, betalningshistorik, betalningsinformation och köpinformation. Vi behöver dina personuppgifter för kunna fullgöra våra åtaganden enligt det avtal om köp som vi ingår med dig. Mer om syftet med behandlingen av personuppgifter preciseras längre ned i Integritetspolicyn.

Utöver ovanstående kommer vi även att samla in, behandla och lagra följande data när du använder Hemsidan.

  1. Tekniska data rörande enheter som du använder och inställningar, t.ex. språkinställning, webbläsarinställningar, tidszon, operativsystem, skärmupplösning och plattform.
  2. Användargenererade data (t.ex. klick- och besökshistorik)
  3. IP-adress

SYFTE OCH ÄNDAMÅL MED BEHANDLINGEN AV PERSONUPPGIFTER

Stille är personuppgiftsansvarig för behandlingen av de personuppgifter som tillhandahållits av dig genom köpeavtalet eller som du lämnat till oss vid exempelvis besök på Hemsidan eller vid kommunikation med oss. Stille kommer främst att ändvända dina personuppgifter för att kunna fullgöra våra åtaganden enligt köpeavtalet och för att kontakta dig med anledning av detta. I tabellen nedan har vi beskrivit hur vi kommer att bearbeta och behandla personuppgifter samt för vilka ändamål. I den högra kolumnen anges den rättsliga grunden som behandlingen baseras på. Den rättsliga grunden förklarar varför det är nödvändigt att behandla personuppgifterna.

De ändamål för vilka personuppgifter behandlas Anledningen till att personuppgifterna behandlas (laglig grund)
i) Administrera användarkonto, innefattandes att säkerställa användarens identitet, ge behörighet för att logga in och upprätthålla korrekta kontaktuppgifter. För att fullgöra våra kontraktuella åtaganden gentemot dig.
ii) Administrera leverans till dig via den transportör som du väljer samt kontakta dig med anledning av din beställning. För att fullgöra våra kontraktuella åtaganden gentemot dig.
iii) Administration och betalningshantering. Detta kan innefatta analys av möjliga betallösningar vilket kräver en kontroll gentemot betalningshistorik och inhämtning av kreditupplysningar. För att fullgöra våra kontraktuella åtaganden gentemot dig. Stilles berättigade intresse av att kontrollera kundens betalningsförmåga och vilka betalningsalternativ som Stille kan erbjuda.
iv) Skicka meddelanden och kommunicera med dig inom ramen för köp och transaktioner som du gjort. Exempelvis kundtjänstärenden och klagomål- eller supportärenden. För att fullgöra våra kontraktuella åtaganden gentemot dig.
v) Registrera och administrera betalningsinformation och betalningshistorik För att fullgöra våra kontraktuella åtaganden gentemot dig. Stilles berättigade intresse av att spara betalningshistorik
vi) Kommunicera med dig angående information om uppdatering eller ändring av Integritetspolicyn och andra allmänna villkor. För att fullgöra våra kontraktuella åtaganden gentemot dig. För att tillgodose vårt berättigade intresse av att tillse att du får korrekt information angående vår verksamhet
vii) Ta fram underlag i syfte att förbättra IT-system i syfte att höja säkerheten för Stille och dess kunder och besökare av Hemsidan. Skydda och förbättra Stilles IT-miljö mot angrepp och intrång. För att tillgodose vårt berättigade intresse av att utvärdera, utveckla och förbättra köpfunktionerna och Hemsidan. För att uppfylla rättsliga förpliktelser om sådana föreligger. I övriga fall för att tillgodose vårt berättigade intresse av att kunna förhindra missbruk av Hemsidan eller för att förhindra, förebygga och utreda brott riktade mot oss eller våra kunder, eller för att kunna tillvarata rättsliga intressen.
viii) Kundanalys, affärsutveckling, användarundersökningar och intern verksamhet (såsom tester, analys, statistik och felsökning) För att fullgöra våra kontraktuella åtaganden gentemot dig och våra berättigade intressen att förbättra och utveckla vår verksamhet.
ix) Kommersiella och marknadsföringsändamål (t.ex. nyhetsbrev och information om Stilles utbud via sms och e-post, sociala medier eller andra elektroniska kanaler).  Innehållet kan baseras på analys av uppgifter som vi har samlat in på olika sätt, t.ex. genom att sortera kunder i olika kundsegment. För att fullgöra våra kontraktuella åtaganden gentemot dig i de fall du anmält dig till exempelvis nyhetsbrev. För att tillgodose vårt berättigade intresse av att marknadsföra oss och skicka relevant information erbjudanden om vårt utbud till gamla och nya kunder eller kontakter.
x) Följa gällande lagstiftning (inklusive förebyggande av penningtvätt och annan potentiellt olaglig verksamhet) För att följa tillämplig lagstiftning och andra berättigade intressen.

Information under punkt i)– x) ovan kan komma att hanteras med automatiserad behandling.

SAMTYCKE

I vissa fall grundar Stille sin behandling av personuppgifter på samtycke. I dessa fall har Stille bett dig godkänna behandling av personuppgifter genom att du lämnat ditt uttryckliga samtycke

Du kan när som helst återkalla ett lämnat samtycke. Stille kommer då inte längre hantera personuppgifterna eller inhämta nya. Notera att ett återkallande av samtycke kan innebära att vi inte kan fullgöra de skyldigheter vi har i förhållande till dig och att Stille kan vara skyldig att enligt lag spara personuppgifterna.

LAGRING

Vi kommer bara att spara dina personuppgifter så länge som de behövs för att kunna fullgöra vårt avtal med dig eller för det fall Stille har ett berättigat intresse att behandla personuppgifterna enligt vad som angetts ovan så länge det berättigade intresset kvarstår. Om det krävs enligt lag att personuppgifterna sparas (exempelvis för bokföring, penningtvätt etc.) kommer de sparas så länge som det följer av lag.

ÖVERFÖRING AV PERSONUPPGIFTER TILL ANDRA

Stille kan komma att använda tredje part som personuppgiftsbiträde för hanteringen av personuppgifter. Personuppgiftsbiträdet kommer inte att dela dina personuppgifter eller använda dem på något annat sätt än vad du har samtyckt till i denna Integritetspolicy.

Därutöver kan dina personuppgifter komma att överföras till våra IT-leverantörer för bland annat drift och support av våra IT-system. Personuppgifterna kommer inte att användas för ändamål som är oförenliga med ändamålen som de från början samlades in för och som framgår av denna Integritetspolicy.

I förekommande fall delar vi dina personuppgifter med mottagare som agerar självständigt i förhållande till Stille och dig. Dina personuppgifter kan därmed lämnas ut till följande mottagare:

Mottagare Ändamål Laglig grund
Myndigheter (t.ex. Polisen eller Skatteverket) Lämna information i enlighet med lagkrav eller myndighetsbeslut. Rättslig förpliktelse
Domstolar Lämna nödvändig information i samband med rättstvister. Berättigat intresse av att fastställa, göra gällande och

försvara rättsliga anspråk

Potentiella köpare och säljare av vår verksamhet Försäljning eller sammanslagning av verksamhet Berättigat intresse

BEHANDLING UTANFÖR EU/EES

Stille strävar efter att alltid behandla dina personuppgifter inom EU/EES. Personuppgifter som behandlas i de IT-system vi använder för att fullgöra vårt avtal med dig eller för utskick av nyhetsbrev kan dock komma att delas med IT-leverantörer utanför EU/EES.

TILLGÅNG, RÄTTELSE OCH RADERING

Stille vill vara öppna och transparenta med hur vi behandlar dina personuppgifter. Om du vill få insyn i den personuppgiftsbehandling som vi gör i relation till dig har du rätt att begära att få tillgång till dina uppgifter. Du kan begära ett utdrag som visar vilka personuppgifter vi har om dig.

Om vi får en begäran från dig om tillgång kan vi komma att fråga om ytterligare uppgifter för att säkerställa vilka uppgifter du vill ta del av samt att vi lämnar ut uppgifterna till rätt person. Vi besvarar din förfrågan utan onödigt dröjsmål och inom en månad. Du har rätt att få sådan information kostnadsfritt en gång per år.

Rätt till rättelse
Du har alltid rätt att begära att dina personuppgifter rättas om uppgifterna är felaktiga. Inom ramen för det angivna ändamålet har du också rätt att komplettera eventuellt ofullständiga personuppgifter.

Rätt till radering
Du har rätt att begära radering av personuppgifter som vi behandlar om:

  • Uppgifterna inte längre är nödvändiga för de ändamål för vilka de har samlats in eller behandlats,
  • Du invänder mot en intresseavvägning av berättigat intresse som vi har gjort och det saknas berättigat intresse för oss som väger tyngre,
  • Du invänder mot behandling för direktmarknadsföringsändamål,
  • Personuppgifterna inte behandlats i enlighet med gällande reglering, eller om
  • Personuppgifterna måste raderas för att uppfylla en rättslig förpliktelse som vi omfattas av.

Trots din begäran om radering av personuppgifter har vi dock rätt att fortsätta behandlingen och inte tillmötesgå din begäran om behandlingen är nödvändig för:

  • Att uppfylla en rättslig förpliktelse som vi omfattas av, eller
  • Att kunna fastställa, göra gällande eller försvara rättsliga anspråk.

Rätt till begränsning
Du har rätt att kräva att vår behandling av dina personuppgifter begränsas. Begränsningen kan avse att personuppgifterna endast får behandlas för vissa ändamål eller att bara vissa personuppgifter får behandlas.

Rätt att göra invändningar mot viss typ av behandling
Intresseavvägning för berättigat intresse
Du har möjlighet att invända mot att vi behandlar personuppgifter om dig med stöd av intresseavvägning. Vi kommer i sådana fall att upphöra med behandlingen om vi inte kan visa ett tvingande berättigat skäl för den aktuella behandlingen som väger tyngre än dina intressen, rättigheter eller friheter I annat fall får vi bara behandla uppgifterna för att fastställa, utöva eller försvara rättsliga anspråk.

COOKIES

Hemsidan innehåller cookies. En cookie är en liten textfil som lagras på din enhet (t.ex. dator, mobiltelefon eller surfplatta) vilken gör det möjligt för oss att känna igen din webbläsare genom lokal lagring. Cookies innehåller ingen direkt identifierbar information avseende individen (så som namn, adress, telefonnummer etc.) utan endast information om webbläsaren och den aktivitet som har skett genom webbläsaren. Lokal lagring av data kan till exempel innehålla användarinställningar, information om hur du har surfat, vilken webbläsare du använder, vilka annonser som har visats för dig och liknande beteende på de webbsidor som vi samarbetar med. Sådana uppgifter kan användas för att personifiera innehåll och funktioner i syfte att anpassa besöket på Hemsidan för användaren.

I webbläsarens inställningar finner du i regel en lista över alla cookies som finns lagrade för att ge dig en översikt och, om du vill, radera oönskade cookies. Här kan du normalt ange om du accepterar lagring av cookies från webbsidor du besöker, från tredjeparter som är anslutna till webbsidorna och i vissa fall om du vill få ett meddelande varje gång en ny cookie lagras.

Om du väljer att inaktivera cookies, kan det hindra Hemsidan från att fungera på avsett sätt. Bland annat kan du behöva logga in varje gång du besöker Hemsidan och du kommer kunna få slumpmässiga annonser istället för annonser som är relevanta för dig.

FRÅGOR OCH KLAGOMÅL

Tveka inte att kontakta oss om du har några frågor eller klagomål gällande behandlingen av dina personuppgifter, eller andra frågor kring denna Integritetspolicy. Ange ”personuppgiftsbehandling” i ämnesraden eller rubriken.

Ansvarig för denna policy och dessa efterlevnad är VD. Kontaktperson på Stille AB är Heléne Sjöström Tamm som nås på 0730 333 838 eller helene.sjostrom@stille.se , ni kan också kontakta Stille AB på order@stille.se

Om du har några klagomål eller frågor kan du även kontakta Datainspektionen (Integritetsskyddsmyndigheten).


Doc no. FAI16-005P-SE