×
×

ALLMÄNNA VILLKOR FÖR FÖRSÄLJNINGS- OCH GARANTIBESTÄMMELSER


Allmänna försäljningsvillkor Globalt exkl. Nord Amerika

1. Dessa allmänna villkor gäller alla affärstransaktioner mellan en köpare och Stille AB (inklusive dotterbolag, härefter kollektivt benämnda Stille), även om ingen ytterligare hänvisning görs till dem i senare transaktioner. Alla motstridiga avtal måste göras skriftligen. Stilles allmänna försäljningsvillkor gäller även om köparen hänvisar till motstridiga villkor i sin egen beställning eller beställningsbekräftelse, såvida inte Stilles samtycke till detta har givits skriftligen av en auktoriserad representant för Stille.

2. Stilles OFFERTER görs i god tro, men ska förutsättas vara utan skyldighet och med förbehåll för möjligheter till tillverkning och leverans och för rätten till tidigare försäljning.

3. BESTÄLLNINGAR som läggs hos Stille är inte bindande förrän Stille lämnat skriftlig bekräftelse.

4. PRISER i Stilles prislista och offerter är, såvida inte annat anges, för leverans EX-WORKS (EXW), (Incoterms 2010) och kan ändras utan föregående meddelande.

5. LEVERANSDATUM som ges av Stille ska förutsättas vara rimliga uppskattningar. Alla ansträngningar kommer att göras för att respektera dessa datum, men Stille ansvarar inte för konsekvenserna av eventuella förseningar i leverans, vare sig förseningen orsakas av force majeure eller andra omständigheter utanför Stille ABs rimliga kontroll. För beställningar av instrument och delar ska delleveranser alltid accepteras. Om sådana delleveranser begärs av köparen, måste köparen betala fraktkostnader för varje sådan separat leverans. Om Stille misslyckas eller förväntas misslyckas med att hålla ett försändelsedatum ger detta inte köparen rätt att häva en beställning eller hålla inne med förfallna betalningar.

6. BETALNINGSVILLKOR är enligt fakturan och specifika för köparen och/eller marknaden och kan vara enligt följande
– vid mottagande av faktura, eller
– med bekräftat, oåterkalleligt kreditbrev giltig i minst tre (3) månader och utgångsdatum och plats i Sverige, gjorda genom banker accepterade av Stille och med alla tillhörande kostnader och avgifter betalda av köparen, eller
– förskottsbetalning, eller
– 30 dagar netto från fakturadatum eller
– andra avtal, om dessa har bekräftats skriftligen av en auktoriserad representant för Stille

Stille förbehåller sig rätten att begära förskottsbetalning, helt eller delvis, när som helst, oavsett tidigare avtal. Stille kommer emellertid att göra kommersiellt rimliga ansträngningar för att begränsa förskottsbetalningsvillkoren till nya köpare eller köpare som uppvisar upprepade och/eller betydande förseningar när det gäller att betala till Stille.

Alla betalningar måste göras utan avgifter och ska avse kundens äldsta fakturor. Om betalning inte har gjorts på förfallodatum förbehåller sig Stille rätten att debitera köparen dröjsmålsränta med det lägsta av följande alternativ: 1,5 % per månad eller den högsta ränta som tillåts enligt lokal lagstiftning. Köparen har inte rätt att innehålla eller kvitta utestående betalningar mot motkrav.

Eventuella tvister eller anspråk angående fakturor från Stille ska göras skriftligen och vara Stille tillhanda senast fem (5) dagar från fakturadatum.

Om en köpares finansiella ställning under ett kontrakt skulle försämras eller om Stille skulle få ogynnsam information om köparens ställning eller om fakturor inte har betalats enligt överenskommelse, samtycker köparen till att Stille ska ha rätt att kräva omedelbar betalning för alla leveranser som redan utförts.

7. RESERVATION FÖR ÄGARSKAP
Alla produkter och tjänster som tillhandahålls av Stille utgör Stilles egendom tills dess att köparen har betalat alla utestående fordringar.

8. ALLT FÖRSÄLJNINGSMATERIAL, inklusive men inte begränsat till kataloger, prislistor, broschyrer etc., utgör Stilles egendom och ska betraktas som konfidentiell information. Sådant försäljningsmaterial får inte kopieras eller vidarebefordras till någon tredje part utan Stilles föregående skriftliga samtycke. Stille förbehåller sig rätten att återkalla sådant material när som helst. Avslöjande eller användning av någon del av Stilles försäljningsmaterial utan tillstånd medför irreparabel skada för Stille, och köparen inser och godtar att ingen ersättning är tillräcklig för att kompensera Stille fullt ut för sådan skada.  Köparen erkänner därför Stilles rätt till föreläggande i händelse av sådant otillåtet röjande eller användning från köparens sida, utöver den ersättning Stille kan ha rätt till enligt lag. Alla illustrationer, mått etc. i Stilles försäljningsmaterial anges utan skyldigheter och är föremål för ändringar relaterade till utvecklingen av modern kirurgi.

9. PATENT OCH VARUMÄRKEN och registrerad design utgör Stilles egendom. Köparen får inte utan föregående skriftligt samtycke från Stille erbjuda Stilles produkter för försäljning, annat än under deras varumärken utan några tillägg till dessa. Alla intrång i Stilles patent, varumärken eller registrerade design som kommer till köparens kännedom skall rapporteras till Stille utan dröjsmål. Se även Stilles riktlinjer för varumärken, som finns tillgängliga på begäran eller kan laddas ned från Stilles webbsida www.stille.se.

10. PRODUKTSPECIFIKATIONER
Stille förbehåller sig rätten att när som helst ändra produktspecifikationerna och att avvisa beställningar av produkter som utgått ur sortimentet, oavsett om sådant tillbakadragande har aviserats eller inte.

11. FÖRLUST ELLER SKADA UNDER TRANSPORT
Alla anspråk på Stille avseende skada eller delvis förlust av produkter under transport måste göras skriftligen till Stille inom fem (5) dagar efter mottagande av produkterna eller inom tio (10) dagar från mottagande av faktura, beroende på vilket som kommer först. Underlåtenhet att anmäla enligt ovan ska anses vara köparens samtycke till att produkterna levererades i enlighet med avtalet och i gott och säljbart skick. Observera att transportören kan ha andra tidslinjer för anmälan om förlust eller skada under transport.

12. KLAGOMÅL måste rapporteras skriftligen till Stille för deras övervägande och granskning, inom trettio (30) dagar från fakturadatum. Stille ansvarar under inga omständigheter för oförutsedda skador, följdskador, särskilda eller indirekta skador utöver garantiåtagandena, som vi kan ha antagit och uttryckt skriftligen i något specifikt fall.

13. RETURPOLICY
Returnerade produkter accepteras endast med föregående skriftligt godkännande från Stille med Stilles blankett för godkännande av retur (Return Goods Authorization (RGA)). Produkterna måste returneras med förbetald frakt. Produkterna måste returneras i originalförpackning, ha originaletiketter och vara i oanvänt skick. Produkter som returneras, andra än Stilles bekräftade felaktiga försändelser eller produkter som inte överensstämmer med den nuvarande produktspecifikationen, kommer endast att accepteras av Stille med en lägsta återställningsavgift på tjugo procent (20%) av fakturavärdet. Produkter som behålls under sex (6) månader från mottagningsdatum eller produkter som missbrukats, diskonterats, levererats som specialbeställning eller levererats i steril förpackning får inte returneras.

Alla returförsändelser som inte överensstämmer med ovanstående kommer att avvisas vid leveransstället – vare sig det är ankomstplatsen eller andra lageranläggningar utanför våra lokaler – och skickas tillbaka till köparen på dennas bekostnad.

14. ALLMÄNT
Stille förbehåller sig rätten att revidera, ändra eller avsluta Stille 2012 instrumentåtagande, som inkluderar instrumentservicekupong, utan föregående meddelande. Stille samtycker till att meddela eventuella förändringar i god tid.

15. GILTIG LAG
Alla transaktioner styrs av svensk lag. Alla tvister skall lösas slutgiltigt genom skiljeförfarande. Skiljeförfarandet skall hållas i Sverige och genomföras enligt Stockholms Handelskammares Skiljedomsinstitut. Begäran om prövning av utslaget eller begäran om fastställande av utslaget samt verkställighetsbeslut kan lämnas till valfri behörig domstol.


Instrumentservicekupong: Villkor

Alla instrument som är tillverkade av Stille levereras från 2012 med en kupong som kan bytas ut mot en gratis service. Kupongen är giltig i tre år från leveransdatum och kan bytas ut mot en gratis standardservice från Stille för produktgruppen enligt stämpeln på kupongen. För att undvika otydligheter kan kupongen endast bytas ut mot (1) service av ett (1) instrument. Ytterligare villkor för användning av kupongen anges på själva kupongen.

Om instrumentet anses vara skadat av uppenbart missbruk och/eller hanterings som inte är i enlighet med bifogad broschyr Anvisningar om vård av Stille-instrument, förbehåller sig Stille rätten att inte erbjuda den kostnadsfria servicen i utbyte mot kupongen.


STILLE AB Standardgarantibestämmelser

Garantivillkor

Kirurgiska instrument

Stille AB garanterar köparen att deras kirurgiska handinstrument ska vara fria från material- och utförandefel under en period på trettio (30) år efter datumet på Stille AB:s faktura. 30-årsgarantin gäller alla nya instrument som köpts från Stille från och med den 1 januari 2012. Stille AB kommer att reparera eller byta ut ett skadat instrument kostnadsfritt om skadan visar sig ha orsakats av material- eller utförandefel. Normalt slitage omfattas inte av garantin. Garantin gäller förutsatt att instrumentet används enligt avsett syfte, att det sköts och förvaras enligt våra skriftliga instruktioner och att eventuella klagomål görs skriftligen inom 30 dagar efter att skadan inträffade.

imagiQ2 Operationsbord
Stille garanterar köparen/slutanvändaren att imagiQ2 och relaterade produkter (”Produkter som omfattas”) överensstämmer med tillverkarens publicerade specifikationer och är fria från material- eller utförandefel.

Garantier är ej överförbara utan gäller för produkten på den plats där den är installerad, ändras plats eller ägare förfaller garantin. Gällande för leveranser från 1:a maj 2014 kommer garantiperioden att börja på fakturadatumet för alla köpare eller från installationsdatum, under förutsättning att produkten registreras på www.stille.se/iQ2registration inom 10 dagar efter installationen, senast 6 månader från fakturadatum.

Garantins varaktighet (”Garantiperiod”) är 3 år på delar och 2 år på arbetskraft, med undantag för hjul, batterier, madrasser, nätkablar, eluttag och hand- och/eller fotreglage, som har en garantitid på 12 månader på både delar och arbetskraft.

Den 2-åriga garantin på arbetskraft och den 3-åriga på delar är enligt villkoret att

  1. Stille får en installationsrapport online inom tio (10) dagar från installationen, senast 6 månader från fakturadatumet
  2. Förebyggande underhåll utförs såsom beskrivs i den tekniska servicemanualen och dokumenteras till Stille, annars gäller garantin endast under en period på ett (1) år från datumet på Stilles faktura för arbetskraft.

Garantierna som anges här täcker inte följande produkter: (i) förbrukningsartiklar, inklusive men inte begränsade till draperingar, (ii) använd eller renoverad utrustning, (iii) produkter som servas av någon annan än Stille eller dess auktoriserade representanter under garantiperioden.

Om köparen inom denna garantiperiod upptäcker att produkterna som omfattas inte uppfyller specifikationerna, eller ett fel i material eller utförande, måste köparen omgående meddela Stille genom att ringa Stilles kundtjänst under normala öppettider. Stilles garantiförpliktelser kommer endast att gälla sådana aviseringar som gjorts under garantiperioden och kommer inte att gälla för aviseringar som gjorts efter att garantin har löpt ut.

Om köparen omedelbart meddelar Stille om köparens garantikrav och gör produkten som omfattas tillgänglig för service, kommer Stille, enligt Stilles val, antingen att reparera, justera eller byta ut (med nya delar eller reservdelar) den icke-överensstämmande produkten som omfattas eller delar av den. Utbytta delar blir Stilles egendom och måste returneras till Stille för utvärdering. Om det vid slutförd utvärdering fastställs att orsaken till felaktiga delar är missbruk eller skada tillförd av kunden, fakturerar Stille kunden för utbytt del och begär en inköpsorder eller förskottsbetalning för ytterligare service som ska utföras.  Garantiperioden för alla produkter som omfattas, som tillhandahålls till kunden som garantiersättning täcks av den återstående delen av garantiperioden som gäller för den reparerade eller ersatta produkten som omfattas. Reservdelar har en garantitid på 12 månader från fakturadatum.

All garantiservice utförs av en auktoriserad servicerepresentant från Stille. Under normala öppettider utförs garantiservice utan kostnad. Om köparen begär garantiservice planeras servicebesöket vid en ömsesidigt godtagbar tidpunkt. Om köparen vägrar att göra produkten tillgänglig för service vid ankomsten av servicerepresentanten från Stille kommer köparen att ansvara för betalning av resetid och utgifter för service och hela den tid på plats som servicerepresentanten måste vänta på tillgång till produkten, oavsett om service slutförs eller inte. Om köparen begär garantiservice utanför normala öppettider kommer den att tillhandahållas enligt Stilles rådande ”övertids”-priser och beror på tillgänglighet av servicepersonal.

Medstone Operationsbord
Stille garanterar köparen/slutanvändaren att Medstone och relaterade produkter (”Produkter som omfattas”) överensstämmer med tillverkarens publicerade specifikationer och är fria från material- eller utförandefel. Garantin är ej överförbar utan gäller för produkten på den plast den installerats, ändras plats eller ägare förfaller garantin. Garantiperioden kommer att börja på fakturadatumet för alla köpare eller från installationsdatum, under förutsättning att produkten registreras på www.stille.se/iQ2registration inom 10 dagar efter installationen, senast 6 månader från fakturadatum.

Garantins varaktighet (”Garantiperiod”) är 3 år på delar och 2 år på arbetskraft, med undantag för hjul, madrasser, nätkablar, eluttag och hand- och/eller fotreglage, som har en garantitid på 12 månader på både delar och arbetskraft.

Den 2-åriga garantin på arbetskraft och den 3-åriga på delar är enligt villkoret att

  1. Stille får en installationsrapport online inom tio (10) dagar från installationen, senast 6 månader från fakturadatumet
  2. Förebyggande underhåll utförs såsom beskrivs i den tekniska servicemanualen och dokumenteras till Stille, annars gäller garantin endast under en period på ett (1) år från datumet på Stilles faktura för arbetskraft.

Garantierna som anges här täcker inte följande produkter: (i) förbrukningsartiklar, inklusive men inte begränsade till draperingar, (ii) använd eller renoverad utrustning, (iii) produkter som servas av någon annan än Stille eller dess auktoriserade representanter under garantiperioden.

Om köparen inom denna garantiperiod upptäcker att produkterna som omfattas inte uppfyller specifikationerna, eller ett fel i material eller utförande, måste köparen omgående meddela Stille genom att ringa Stilles kundtjänst under normala öppettider. Stilles garantiförpliktelser kommer endast att gälla sådana aviseringar som gjorts under garantiperioden och kommer inte att gälla för aviseringar som gjorts efter att garantin har löpt ut.

Om köparen omedelbart meddelar Stille om köparens garantikrav och gör produkten som omfattas tillgänglig för service, kommer Stille, enligt Stilles val, antingen att reparera, justera eller byta ut (med nya delar eller reservdelar) den icke-överensstämmande produkten som omfattas eller delar av den. Utbytta delar blir Stilles egendom och måste returneras till Stille för utvärdering. Om det vid slutförd utvärdering fastställs att orsaken till felaktiga delar är missbruk eller skada tillförd av kunden, fakturerar Stille kunden för utbytt del och begär en inköpsorder eller förskottsbetalning för ytterligare service som ska utföras.  Garantiperioden för alla produkter som omfattas, som tillhandahålls till kunden som garantiersättning täcks av den återstående delen av garantiperioden som gäller för den reparerade eller ersatta produkten som omfattas. Reservdelar har en garantitid på 12 månader från fakturadatum.

All garantiservice utförs av en auktoriserad servicerepresentant från Stille. Under normala öppettider utförs garantiservice utan kostnad. Om köparen begär garantiservice planeras servicebesöket vid en ömsesidigt godtagbar tidpunkt. Om köparen vägrar att göra produkten tillgänglig för service vid ankomsten av servicerepresentanten från Stille kommer köparen att ansvara för betalning av resetid och utgifter för service och hela den tid på plats som servicerepresentanten måste vänta på tillgång till produkten, oavsett om service slutförs eller inte. Om köparen begär garantiservice utanför normala öppettider kommer den att tillhandahållas enligt Stilles rådande ”övertids”-priser och beror på tillgänglighet av servicepersonal.

Allmänna standardgarantibestämmelser

Stille AB:s skyldighet enligt denna garanti är uttryckligen begränsad till att, efter eget val, leverera reservdelar och/eller service eller utbyte av produkter, som enligt Stille AB:s bedömning har visat sig vara defekta med avseende på utförande eller material.

DE OVAN NÄMNDA GARANTIERNA ÄR EXKLUSIVE OCH I LIEU AV ALLA ANDRA UTTRYCKTA GARANTIER OCH UNDERFÖRSTÅDDA GARANTIER, INKLUSIVE MEN INTE BEGRÄNSADE TILL, DE UNDERFÖRSTÅDDA GARANTIERNA FÖR SÄLJBARHET OCH LÄMPLIGHET FÖR ETT SÄRSKILT ÄNDAMÅL. STILLE AB:S SKYLDIGHET UNDER DESSA GARANTIER SKA INTE INKLUDERA NÅGOT ANSVAR FÖR FÖRLUST AV VINSTER, DIREKTA, INDIREKTA, SÄRSKILDA SKADOR ELLER FÖLJDSKADOR.

På begäran av Stille AB ska produkter eller delar, för vilka ett garantikrav har dokumenterats och godkänts skriftligen av Stille, återlämnas med förbetald frakt till Stille AB:s tillverkningsplats eller något av dess dotterbolag.

Stilles skyldigheter enligt denna garanti upphävs om produkterna används eller vårdas på ett sätt som inte överensstämmer med produktens manualer, avsedd användning, specifikationer, varningar eller försiktighetsåtgärder, och inte heller ger Stille AB någon garanti och har ingen skyldighet för förbrukningsartiklar eller skada på produkterna orsakade av eller till följd av missbruk, felaktig användning, försummelse eller obehörig reparation, underhåll eller ändringar av produkterna, inklusive men inte begränsat till efterföljande installation av tillbehör efter installationsdatumet, vilket enligt Stille AB:s bedömning påverkar produkten materiellt och negativt, eller normalt slitage.

Om en undersökning av ett eventuellt garantifall för undersöknings- och operationsbord måste utföras på plats av en tekniker och utredningen visar att det inte är en giltig garanti, debiteras kunden denna kostnad som ett servicefall En köporder eller förskottsbetalning måste göras av köparen innan ytterligare service ska utföras.


Dokument nr. FS8-001P-SE