Regulatoriska pressmeddelanden

Här hittar du alla våra regulatoriska pressmeddelanden.

2024

2024-02-16 08:00 Stille AB: Bokslutskommuniké 2023 Regulatory MAR
Nettoomsättningen ökade under kvartalet med 25,0 procent till 77,3 MSEK (61,8) med stark tillväxt i båda affärsområden. ”Det är glädjande att se att tillväxten mot föregående år fortsätter vara stark i fjärde kvartalet och vi fortsätter leverera på vår tillväxtstrategi. År 2023 var en milstolpe...

2023

Stämman beslutade, i enlighet med aktieägarens Linc AB:s förslag, att styrelsen ska bestå av sex styrelseledamöter utan suppleanter. Vidare beslutade stämman att välja Victor Steien till ny ordinarie styrelseledamot och att Victor Steien ska erhålla 135 000 kronor i styrelsearvode per år, justerat för tjänstgöringstid som styrelseledamot...
2023-11-29 02:18 Stille kallar till extra bolagsstämma Regulatory
KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA I STILLE AB Stille AB håller extra bolagsstämma fredagen den 29 december 2023 klockan 09:00 i bolagets lokaler på Ekbacken 11, 644 30 Torshälla. Registreringen börjar klockan 08:30. Aktieägare som vill delta i stämman ska: (i) vara införd som aktieägare i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken på...
Styrelsen i Stille har beslutat att genomföra den Riktade Emissionen omfattande 3 971 963 nya aktier till en teckningskurs om 107 SEK per aktie, villkorat av godkännande från en extra bolagsstämma som är planerad att hållas den 29 december 2023. Genom den Riktade Emissionen kommer Bolaget tillföras en bruttolikvid motsvarande cirka 425 MSEK före kostnader hänförliga...
Fehling är ett familjeägt tyskt företag, grundat 1996, som utvecklar och säljer medicinska instrument av hög kvalitet. Fehling har en stark marknadsposition med direktverksamhet i Tyskland, Schweiz, USA, Singapore, Förenade Arabemiraten och Malaysia. Med över 30 års branscherfarenhet strävar Fehling efter att tillhandahålla ett brett utbud av premiumprodukter...