Diskrimineringspolicy

Stille värnar om ett arbetsklimat där alla medarbetare behandlas likvärdigt och med respekt, hänsyn och uppskattning för individen. Genom att ta till vara på våra olikheter får vi tillgång till en bred och varierad erfarenhet som är en stor tillgång i vårt arbete. Stille accepterar inte, och ser allvarligt på, diskriminering, mobbning och trakasserier av alla slag.

Vid tillsättning av samtliga tjänster, utvärderingar av arbetsresultat, lönerevisioner, kompetensutveckling och fördelning av arbetsuppgifter på Stille ska vi utgå objektivt från medarbetares kompetens och tidigare prestation.

I synnerhet ska medarbetare behandlas lika oavsett ras, etnicitet, ursprung, kast, kön, könsidentitet eller könsuttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning, ålder, fackföreningstillhörighet eller politisk åsikt

Systematiskt arbete för lika villkor

Stille arbetar förebyggande mot diskriminering genom ett systematiskt arbete för lika villkor. Personalchefen ansvarar för att Stilles verksamhet kartläggs och analyseras årligen utifrån ett diskrimineringsperspektiv. I den årliga kartläggningen dokumenteras risker eller faktiska diskrimineringshändelser varefter åtgärder planeras och successivt följs upp. I synnerhet uppmärksammas:

  • Föräldraledighet
  • Lönestatistik
  • Kompetensutveckling
  • Rekryteringsprocess
  • Internrekrytering och befordringar