Code of conduct

Stille har, som ett företag i hälsovårdsbranschen med global verksamhet, ett ansvar för att agera etiskt och ansvarsfullt i alla delar av vår verksamhet. För att uppnå detta har vi utarbetat tydliga riktlinjer och en uppsättning klart uttalade etiska principer för att vägleda oss, vilka samlats i vår Uppförandekod. Den hjälper oss att vara tydliga med vad vi står för och hur vi agerar gentemot anställda, dig som kund och andra viktiga intressenter. Vi tror att ett etiskt agerande också förebygger onödigt risktagande och i längden stärker vår resultatutveckling.

Utan förtroende från alla våra viktiga parter – våra kunder och patienterna som förlitar sig på våra produkter, våra anställda och aktieägare samt myndigheter – kan vi inte förverkliga vår vision om att Stille ska vara kirurgernas förstahandsval i hela världen.

Vår uppförandekod är därför en central del av arbetet med att bygga upp och behålla ett sådant förtroende. Den är ett grundläggande uttryck för den professionalism som vi eftersträvar i allt vi gör och den personliga integritet vi förväntar oss av alla medarbetare.

Uppförandekoden tar sin utgångspunkt i våra kärnvärden och i internationellt accepterade principer:

  • FN:s deklaration om mänskliga rättigheter (www.un.org/en/documents/udhr/)
  • FN:s barnkonvention (www.unicef.org/crc)
  • FN:s Global Compact (www.unglobalcompact.org)
  • Internationella arbetsorganisationens principer och rättigheter i arbetet (https://www.ilo.org)

Läs den Stilles fullständiga Code of Conduct här.