Bolagsordning

§ 1 | Firma
Bolagets firma är Stille AB. Bolaget skall vara publikt (publ)

§ 2 | Styrelsens säte
Styrelsen skall ha sitt säte i Eskilstuna kommun. Årsstämma skall hållas i Eskilstuna eller Stockholm.

§ 3 | Verksamhet
Bolaget utvecklar och marknadsför medicintekniska produkter för kunder inom sjukvård och terapi, som har höga krav på funktion och prestanda.

§ 4 | Aktiekapital
Aktiekapitalet skall utgöra lägst 10.000.000 kronor och högst 40.000.000 kronor.

§ 5 | Aktieslag
Aktierna skall endast utgöras av en serie med lika rätt i bolaget.

§ 6 | Aktier
Bolaget skall kunna utge lägst 2.000.000 aktier och högst 8.000.000 aktier.

§ 7 | Avstämningsförbehåll
Bolagets aktier skall vara registrerade i ett avstämningsregister enligt lagen (1998:1479) om kontoföring av finansiella instrument.

§ 8 | Styrelse
Styrelsen skall bestå av lägst tre och högst sju ordinarie ledamöter med högst en suppleant.

§ 9 | Revisorer
För granskning av bolagets årsredovisning samt styrelsens och verkställande direktörens förvaltning utses en och högst två revisorer med högst två suppleanter. Till revisor kan auktoriserad revisor eller ett registrerat revisionsbolag utses.

§ 10 | Kallelse till bolagsstämma
Kallelse till bolagsstämma skall ske genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar samt på bolagets webbplats. Att kallelse skett skall annonseras i Svenska Dagbladet.

§ 11 | Anmälan om aktieägares och biträdes deltagande vid Årsstämman
Aktieägare som önskar deltaga i årsstämma skall anmäla sig hos Bolaget senast klockan 12:00 den dagen som anges i kallelsen till stämman. Denna dag får ej vara söndag, annan allmänhelgdag, lördag, midsommarafton, julafton eller nyårsafton och får ej infalla tidigare än femte vardagen före stämman. Biträde åt aktieägare får medföras vid årsstämman endast om aktieägaren till bolaget anmäler antalet biträden på det sätt som anges ovan för anmälan om aktieägarens närvaro.

§ 12 | Årsstämma
Ordinarie årsstämma hålles inom sex (6) månader efter räkenskapsårets utgång. På ordinarie årsstämma skall följande ärenden förekomma:

 1. Val av ordförande vid stämman
 2. Upprättande och godkännande av röstlängd
 3. Godkännande av styrelsens förslag till dagordning
 4. Val av en eller två protokolljusterade
 5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
 6. Föredragning av framlagd årsredovisning och revisionsberättelse samt i förekommande fall koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse
 7. Beslut angående
  a) fastställande av resultaträkning och balansräkning samt i förekommande fall koncernresultaträkning och koncernbalansräkning
  b) disposition av Bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen
  c) om ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktör när sådan förekommer
  d) avstämningsdag, för det fall stämman beslutar om vinstutdelning
 8. Fastställande av arvoden för styrelse och revisorer
 9. Fastställande av antalet styrelseledamöter och, i förekommande fall, av antalet styrelsesuppleanter
 10. I förekommande fall, fastställande av antalet revisorer och revisorssuppleanter
 11. Ordföranden lämnar uppgift om vilka uppdrag de, som styrelseavtalet gäller, har i andra företag
 12. Val av styrelseledamöter och eventuell styrelsesuppleant, samt, i förekommande fall revisorer och eventuella revisorssuppleanter
 13. Annat ärende, som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen Vid årsstämma må envar röstberättigad rösta för hela antalet av honom ägda och företrädda aktier, utan begränsning i röstetalet.

§ 13 | Räkenskapsår
Bolagets räkenskapsår skall omfatta kalenderår.

Bolagsordningen antogs vid årsstämma den 28 april 2016.