Ersättningar

Ersättning till styrelsen

Arvodet till styrelsen i Stille fastställs vid årsstämman efter förslag från valberedningen.

Ersättning till ledande befattningshavare

Bolaget ska ha formaliserade och öppet redovisade processer för beslut om ersättningar till ledande befattningshavare. Ersättningar och andra anställningsvillkor för ledande befattningshavare ska utformas med syfte att säkerställa bolagets tillgång till befattningshavare med den kompetens som bolaget behöver till för bolaget anpassade kostnader och så att de får för verksamheten avsedda effekter.

Riktlinjer för ersättningar till VD och övriga ledande befattningshavare

När det gäller koncernledningen tillämpar Stille följande principer för ersättning och villkor:

  • Koncernledningens ersättningar skall vara marknadsmässiga, fastställas av styrelsen och baseras på arbetsuppgifternas betydelse, personens erfarenhet och prestation.
  • Ersättningen består av följande delar: fast grundlön, kortsiktig rörlig ersättning, pensionsförmåner och övriga förmåner samt avgångsvillkor.
  • Styrelsen fastställer pensionsförmånerna för koncernledningen. Pensionsåldern för koncernledningen är 65 år. Den grundläggande pensionsförmånen utgörs av den så kallade ITP-planen.
  • Koncernledningen kan få möjlighet till bilförmån, drivmedelsförmån och sjukförsäkring.