Revisorer

Revisorer väljs av årsstämman för en mandatperiod om ett år. Rådek AB valdes till revisor vid den senaste årsstämman. Huvudansvarig är auktoriserad revisor, Johan Rudengren.

Revisorerna arbetar efter en revisionsplan och rapporterar fortlöpande sina iakttagelser till styrelsen, dels under revisionens gång, dels i samband med att årsredovisningen fastställs.

Revisorerna granskar en delårsrapport samt årsbokslutet för att bedöma dess riktighet, fullständighet och redovisningens överensstämmelse med god redovisningssed och redovisningsprinciper. Huvudansvarig revisor deltar vid årsstämman och beskriver revisionsarbetet och observationer.