Hållbarhet

Stille grundades redan 1841 av Albert Stille. Långsiktighet och hållbarhet har kommit att bli en del av vår företagskultur. Sedan länge lägger vi stor vikt vid att uppträda etiskt och med respekt för både människor och miljö.

Social hållbarhet

Stille stödjer och respekterar FN:s deklaration om mänskliga rättigheter samt de globala målen i Agenda 2030 så som de kan appliceras på vår verksamhet. Vi arbetar aktivt med att ge alla anställda en trygg arbetsmiljö och för att förhindra och förebygga olyckor och förslitningsskador.
Vårt jämställdhetsarbete syftar till att eliminera all form av diskriminering eller missgynnande som är baserat på till exempel kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller trosuppfattning, funktionshinder, sexuell läggning eller ålder. Vi arbetar för allas lika möjligheter.

Vi lägger stor vikt vid att alla våra anställda uppträder med hög integritet och inte bara följer gällande lagar, utan också agerar etiskt och är öppna med sakförhållanden och håller sig till sanningen, både internt och i kommunikation med kunder och myndighetsrepresentanter. På detta sätt vill vi bidra till ett bättre samhällsklimat på alla de marknader där vi verkar.

Miljö- och klimatpåverkan

Vi strävar efter att minimera den klimat- och miljöpåverkan som uppkommer som ett resultat av vår verksamhet. Det gäller bland annat användningen av miljöpåverkande kemikalier, transporter och vår energiförbrukning. För anställda gäller att tjänstebilar ska väljas med tanke på miljövänlighet, bränsleförbrukning och utsläpp.

Vi lägger också stor vikt vid att de produkter vi tillverkar ska kunna användas under lång tid. Det minskar konsumtionen av råvaror med den energiåtgång och koldioxidutsläpp som det innebär i allt från prospektering och utvinning till anrikning, bearbetning och transporter. Samma sak gäller för energiförbrukningen i vår egen tillverkning. Genom att tillhandahålla produkter med lång hållbarhet, minskas andelen koldioxidutsläpp per operation för våra instrument och operationsbord. Vår höga produktkvalitet gör att vi kan lämna 30 års garanti på alla våra instrument. Över tid blir vår klimatpåverkan lägre tack vare vårt kvalitetsfokus.