Finansiella mål och strategier

Styrelsen och bolagets ledning har under 2019 utvärderat bolagets position, inriktning och mål under kommande år. Resultatet av detta arbete beskrivs kortfattat nedan. 

Finansiella mål

Stabilitet och lönsamhet är Stilles grundfundament. Stilles koncernövergripande finansiella mål den närmaste femårsperioden består av: 

 • EBITDA-marginalen skall över en konjunkturcykel uppgå till minst 20%.
 • Bruttovinstmarginalen skall över tid överstiga 50 %.
 • Nettoskuld/EBITDA ska över tid ej överstiga 3.

Våra tillväxtmål består av:

 • Den organiska tillväxten skall uppgå till minst 10 % per år.
 • Kompletterade förvärv

Vi vill med detta åstadkomma en stabil och långsiktig avkastning till aktieägarna.

Strategier för att nå målen

Vi arbetar för tillväxt dels genom organisk tillväxt, dels genom förvärv som kompletterar befintlig produktportfölj eller marknadsnärvaro. Detta gäller båda våra affärsområden.
I handlingsplanen ingår bland annat:

 • Fortsatta investeringar i produktutveckling.
 • Förvärv av kompletterande verksamheter och/eller produkter.
 • Förstärkt närvaro och organisation i USA.
 • Förstärkt försäljningsorganisation.
 • Identifiera och utveckla ytterligare distributionskanaler för våra produkter affärsområde kirurgiska instrument.
 • Marknadsexpansion tillsammans med våra distributörer affärsområde operationsbord.

Stille är idag ett starkt varumärke med mycket hög kännedom och gott rykte bland kirurger runtom i världen. Vi ska använda och förvalta vårt varumärke för fortsatt lönsam tillväxt.

Utdelning

Stilles utdelningsnivå baseras på koncernens resultatutveckling samt utvecklingsmöjligheter och den finansiella ställningen. Den långsiktiga målsättningen är att utdelningen ska ha en stabil utveckling och uppgå till 30–40 procent av resultatet efter skatt.