Bolagsstyrning

Stilles bolagsstyrning utgår från svensk lagstiftning och följer svensk kod för bolagsstyrning. Bolagsstyrningen ska säkerställa att Stille sköts på ett hållbart, ansvarsfullt och effektivt sätt.

Bolagsstyrningen bör vara utformad efter koncernens verksamhet och behov för att för att bidra till affärsmässig framgång och lönsamhet. God bolagsstyrning innebär tydlig ansvarsfördelning och klarhet mot ägarna och marknaden samt en effektiv styrning och kontroll av koncerns verksamhet för att säkerställa att den följer mål, lagstiftning och regelverk.

Koden för bolagsstyrning syftar till att upprätthålla Stilles förtroende hos befintliga och framtida investerare samt hos övriga aktörer på den finansiella marknaden. Koden bistår ägarna när det gäller både direkt och indirekt styrning och är en del av näringslivets självreglering. Stille följer principen ”följ eller förklara” vilket betyder att vi redovisar bakomliggande orsaker och resonemang i de fall Stille avvikit från kodens regler.