Årsstämma

Stilles årsstämma är det högsta beslutsorganet för bolagets aktieägare. Aktieägare som vill delta och utnyttja sin rösträtt vid Stilles årsstämma ska dels vara införda i aktieboken, dels anmäla sitt deltagande.

Årsstämman beslutar om fastställande av resultat och balansräkningar, disposition beträffande bolagets resultat, beviljande av ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören, arvoden åt styrelse och revisorer, val av styrelse och revisorer samt övrigt förekommande punkter.

Du kan se när nästa årsstämma hålls i vårt finansiella kalendarium.

Nedan hittar du information om och material från bolagsstämmor.