Årsstämma

Stilles årsstämma är det högsta beslutsorganet för bolagets aktieägare. Aktieägare som vill delta och utnyttja sin rösträtt vid Stilles årsstämma ska dels vara införda i aktieboken, dels anmäla sitt deltagande.

Årsstämman beslutar om fastställande av resultat och balansräkningar, disposition beträffande bolagets resultat, beviljande av ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören, arvoden åt styrelse och revisorer, val av styrelse och revisorer samt övrigt förekommande punkter.

Du kan se när nästa årsstämma hålls i vårt finansiella kalendarium.

VD:s redogörelse för Årsstämma 2020

För att begränsa programmet under Årsstämma 2020 publicerades punkt 8 på dagordningen ’VD:s redogörelse samt framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt av koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse för verksamhetsåret 2019’, i videoformat. Redogörelsen återfinns nedan.

Tidsangivelser för avsnitt

03.12 – Verksamhetsåret 2019
07.40 – Kvartalsrapport Q1
10.19 – Vägen framåt för Stille

Fullmakt för Årsstämma 2020

Poströstsedel