Årsstämma

Stilles årsstämma är det högsta beslutsorganet för bolagets aktieägare. Aktieägare som vill delta och utnyttja sin rösträtt vid Stilles årsstämma ska dels vara införda i aktieboken, dels anmäla sitt deltagande.

Årsstämman beslutar om fastställande av resultat och balansräkningar, disposition beträffande bolagets resultat, beviljande av ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören, arvoden åt styrelse och revisorer, val av styrelse och revisorer samt övrigt förekommande punkter.

Du kan se när nästa årsstämma hålls i vårt finansiella kalendarium.

VDs anförande för Årsstämma 2021

Enligt en tillfällig lag (2020:198) som syftar till att minska risken för smittspridning hölls Årsstämman 2021 utan något fysiskt möte. Av den anledningen publiceras punkt 8 på dagordningen VDs redogörelse samt framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt av koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse för verksamhetsåret 2020 i videoformat. Redogörelsen återfinns nedan.

Tidsangivelser för avsnitt
00:11 – Introduktion
02:47 – Verksamhetsberättelse 2020
05:29 – Vägen framåt
06:46 – Första kvartalet 2021
08:37 – Avslut