Styrelse

Stilles styrelse består av ordföranden samt fyra ledamöter varav en arbetstagarrepresentant. Enligt bolagsordningen ska styrelsen bestå av lägst tre och högst sju ordinarie ledamöter, utan eller med högst en suppleant. Styrelsen ska enligt arbetsordningen ha minst fyra styrelsemöten per år.

Lars Kvarnhem

Styrelseordförande sedan 2021.
Styrelsemedlem sedan 2020.
Född 1972.

Other current assignments
Arcoma AB – Styrelseordförande
Swevet Holding AB – Styrelseordförande
Reison Medical AB – Styrelseordförande
Part Production Sweden AB – Styrelseordförande
Priego AB – Styrelseordförande
Cavis Technologies – Styrelseledamot
Styrelseledamot i diverse mindre
familjebolag.

Shares and options in Stille
0 aktier

Independent of the company and its management
Ja

Independent of major shareholders
Yes

Stefan Tell

Styrelsemedlem sedan 2019.
Född 1972

Other current assignments
Corsmed AB – Styrelsemedlem
Cavis Technologies – VD

Shares and options in Stille
450 aktier

Independent of the company and its management
Ja

Independent of major shareholders
Yes

Thomas Anderzon

Styrelsemedlem sedan 2019.
Född 1968.

Other current assignments
ThoNiMa AB – Styrelsemedlem

Shares and options in Stille
0 aktier

Independent of the company and its management
Ja

Independent of major shareholders
Yes

Yonna Olsson

Styrelsemedlem sedan 2021.
Född 1963.

Other current assignments
Inga.

Shares and options in Stille
0 aktier

Independent of the company and its management
Ja

Independent of major shareholders
Yes

Per Carlsson

Styrelsemedlem sedan 2023.
Född 1964.

Other current assignments
Camfil Group - CFO
Styrelsemedlem i ett flertal av Camfils dotterbolag.

Shares and options in Stille
0 aktier

Independent of the company and its management
Ja

Independent of major shareholders
Yes

Sirpa Mäkipää

Styrelsemedlem sedan 2000 (arbetstagarrepresentant)
Född 1960.

Shares and options in Stille
0 aktier

Independent of the company and its management
Ja

Independent of major shareholders
Yes


Verkställande direktören framlägger vid varje möte i samband med kvartalsbokslut ekonomisk och finansiell rapport över verksamheten och tillställer därutöver styrelsen en månatlig rapport innehållande viktiga händelser samt ekonomisk information i sammandrag.

Styrelsen behandlar årligen revisorernas rapport, av vilken bland annat framgår hur bolagets organisation är utformad så att bokföringen, medelsförvaltningen och bolagets ekonomiska förhållande kontrolleras på ett betryggande sätt.

Styrelsen beslutar i frågor om ersättningar och andra anställningsvillkor för koncernledningen. Beslut om principerna för ersättning till verkställande direktör och övrig koncernledning tas av årsstämman.