Styrelse

Stilles styrelse består av ordföranden samt fyra ledamöter varav en arbetstagarrepresentant. Enligt bolagsordningen ska styrelsen bestå av lägst tre och högst sju ordinarie ledamöter, utan eller med högst en suppleant. Styrelsen ska enligt arbetsordningen ha minst fyra styrelsemöten per år.

Lars Kvarnhem

Styrelseordförande sedan 2021.
Styrelsemedlem sedan 2020.
Född 1972.

Övriga aktuella uppdrag
Arcoma AB – Styrelseordförande
Swevet Holding AB – Styrelseordförande
Reison Medical AB – Styrelseordförande
Part Production Sweden AB – Styrelseordförande
Priego AB – Styrelseordförande
Cavis Technologies – Styrelseledamot
Styrelseledamot i diverse mindre
familjebolag.

Aktier och optioner i Stille
0 aktier

Oberoende i förhållande till företaget och företagsledningen
Ja

Oberoende i förhållande till större aktieägare
Ja

Stefan Tell

Styrelsemedlem sedan 2019.
Född 1972

Övriga aktuella uppdrag
Corsmed AB – Styrelsemedlem
Cavis Technologies – VD

Aktier och optioner i Stille
450 aktier

Oberoende i förhållande till företaget och företagsledningen
Ja

Oberoende i förhållande till större aktieägare
Ja

Thomas Anderzon

Styrelsemedlem sedan 2019.
Född 1968.

Övriga aktuella uppdrag
ThoNiMa AB – Styrelsemedlem

Aktier och optioner i Stille
0 aktier

Oberoende i förhållande till företaget och företagsledningen
Ja

Oberoende i förhållande till större aktieägare
Ja

Yonna Olsson

Styrelsemedlem sedan 2021.
Född 1963.

Övriga aktuella uppdrag
Inga.

Aktier och optioner i Stille
0 aktier

Oberoende i förhållande till företaget och företagsledningen
Ja

Oberoende i förhållande till större aktieägare
Ja

Per Carlsson

Styrelsemedlem sedan 2023.
Född 1964.

Övriga aktuella uppdrag
Camfil Group - CFO
Styrelsemedlem i ett flertal av Camfils dotterbolag.

Aktier och optioner i Stille
0 aktier

Oberoende i förhållande till företaget och företagsledningen
Ja

Oberoende i förhållande till större aktieägare
Ja

Victor Steien

Styrelsemedlem sedan 2024.
Född 1983.

Övriga aktuella uppdrag
Impilo - Partner och Styrelseledamot
Pelago Bioscience - Styrelseledamot
VaccinDirekt - Styrelseledamot
Blodtrycksdoktorn - Styrelseledamot

Aktier och optioner i Stille
0

Oberoende i förhållande till företaget och företagsledningen
Ja

Oberoende i förhållande till större aktieägare
Nej

Sirpa Mäkipää

Styrelsemedlem sedan 2000 (arbetstagarrepresentant)
Född 1960.

Aktier och optioner i Stille
0 aktier

Oberoende i förhållande till företaget och företagsledningen
Ja

Oberoende i förhållande till större aktieägare
Ja


Verkställande direktören framlägger vid varje möte i samband med kvartalsbokslut ekonomisk och finansiell rapport över verksamheten och tillställer därutöver styrelsen en månatlig rapport innehållande viktiga händelser samt ekonomisk information i sammandrag.

Styrelsen behandlar årligen revisorernas rapport, av vilken bland annat framgår hur bolagets organisation är utformad så att bokföringen, medelsförvaltningen och bolagets ekonomiska förhållande kontrolleras på ett betryggande sätt.

Styrelsen beslutar i frågor om ersättningar och andra anställningsvillkor för koncernledningen. Beslut om principerna för ersättning till verkställande direktör och övrig koncernledning tas av årsstämman.