Social hållbarhet

Stille stödjer och respekterar FN:s deklaration om mänskliga rättigheter samt de globala målen i Agenda 2030 så som de kan appliceras på vår verksamhet. Vi arbetar aktivt med att ge alla anställda en trygg arbetsmiljö och för att förhindra och förebygga olyckor och förslitningsskador.

Vårt jämställdhetsarbete syftar till att eliminera all form av diskriminering eller missgynnande som är baserat på till exempel kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller trosuppfattning, funktionshinder, sexuell läggning eller ålder. Vi arbetar för allas lika möjligheter.

Vi lägger stor vikt vid att alla våra anställda uppträder med hög integritet och inte bara följer gällande lagar, utan också agerar etiskt och är öppna med sakförhållanden och håller sig till sanningen, både internt och i kommunikation med kunder och myndighetsrepresentanter. På detta sätt vill vi bidra till ett bättre samhällsklimat på alla de marknader där vi verkar.