Aktieinformation

Aktiekursens utveckling

Aktieägarstruktur

Aktiekapital

Enligt bolagsordningen för STILLE AB ska aktiekapitalet uppgå till lägst 10 MSEK och högst 40 MSEK. Aktiekapitalet uppgick vid senaste årsbokslut (2018) till 24,1 MSEK och kvotvärdet till 5 SEK per aktie.

Det totala antalet aktier uppgår till 4 827 638. Det finns endast ett aktieslag. Samtliga aktier är fullt betalda och berättigar till lika andel i bolagets tillgångar och samma rösträtt.


Certified Adviser

Eminova Fondkommission AB
+46 8 684 211 00
info@eminova.se

Listdata

Kortnamn (Nasdaq OMX First North Growth Market): STIL
ISIN: SE0000998650
LEI-kod: 549300NWY73USOO92415